Lunds universitet

Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning pedagogik

 

Utbildningen i pedagogik på avancerad nivå förbereder för såväl forskarstudier i pedagogik som för kvalificerat arbete inom pedagogisk utredningsverksamhet och samhällsplanering. Inom ramen för programmet kan du i stor utsträckning själv välja bland de kurser som ingår i utbudet utifrån eget intresse och framtida behov. Programmet syftar till att utveckla den studerandes kritiska tänkande, analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys samt fördjupa ämneskunskaper i pedagogik.
Programmet leder till en filosofie masterexamen, huvudområde pedagogik (Degree of Master of Science (Two Years), Major: Education).

Programstruktur

 

Termin

Kurs

Kurs

Termin I (HT)

Fördjupningsämne, 15hp

PEDN11

Vetenskapsteori / Metod, 15hp

Termin II (VT)

Fördjupningsämne 15hp

Kontakta studievägledare för aktuella kurser  

Vetenskapsteori / Metod, 15hp

Termin III (HT)

Valfria kurser, 30hp/Utlandsstudier

Termin IV (VT)

Examensarbete, 30hp

PEDM22

Innehåll
Första terminen består av kursen PEDN01 Pedagogik som vetenskapligt ämne, 15 hp samt valbar kurs i metod och/eller vetenskapsteori, 15 hp Andra terminen består antingen av godkänd SIMS- eller SIMP-kurs, 15 hp , samt ytterligare 15 hp i samhällsvetenskaplig metod och/eller vetenskapsteori. Den tredje terminen läser du valfria kurser, vilket gör det möjligt att profilera utbildningen utifrån ditt eget specifika intresse. Sammanlagt 30 högskolepoäng kan läsas i andra ämnen inom och utom fakulteten eller utgöras av utlandsstudier. Val av kurser inom programmet görs i samråd med studievägledare för att se till att kraven på obligatoriska kurser och moment uppfylls.
Under termin fyra, som är den sista, skriver du din masteruppsats (30 hp).

Förkunskapskrav
kandidatexamen med examensarbete (kandidatuppsats) i pedagogik eller motsvarande. Engelska B

Magisterexamen

För magisterexamen, 60 hp (Degree of Master of Science (One Year), Major: Education), laser man följande kurser:  
 

Termin

Kurs

Kurs

Termin I   (HT)

Fördjupningsämne, 15hp

PEDN11

Vetenskapsteori / Metod, 15hp

Termin II  (VT)

Fördjupningsämne, 15hp

Kontakta studievägledare för aktuella kurser 

Examensarbete, 15hp

PEDM23

 

 

Senast uppdaterad: 2014-04-07
Sidansvarig: Webmaster   Webbansvarig: Webmaster
Ansvarig utgivare: Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen, Box 114, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)