Lunds universitet

Kortare kursbeskrivningar i utbildningsbeskrivningen för socialantropologi:

Socialantropologi

Socialantropologi handlar om studiet av människan i en kulturell och jämförande kontext. I USA kallas ämnet kulturantropologi och andra besläktade termer är etnologi och etnografi. Socialantropologer forskar på alla aspekter av den mänskliga kulturen, bl.a. utifrån ekonomiska, politiska, sociala, personliga, rituella och religiösa infallsvinklar. Vi försöker förstå hur människor själva upplever sin värld och varför de gör det på sitt eget speciella sätt. Många av våra studier är komparativa, vilket betyder att vi jämför ett samhälle med andra samhällsgemenskaper som står att finna runt om i världen. Vad kan det t.ex. finnas för gemensamma drag mellan det svenska julfirandet och en gåvoceremoni på Nya Guinea? Detta sökande efter en sammanhängande kulturförståelse, som tar fasta på såväl likheter som skillnader, skiljer socialantropologin från andra samhällsvetenskaper.


Den antropologiska forskningsmetoden är också speciell, den kallas fältarbete och kan beskrivas som deltagande och observation i en främmande kulturell miljö under en längre tidsperiod. Fältarbetet kan ske hos en liten folkgrupp i tredje världen, likväl som i en modern subkultur, miljö eller organisation i Europa. Det är inte ovanligt att antropologen lever i den främmande miljön under en period på ett eller två år. Till skillnad från allmän kulturforskning nöjer sig antropologen inte med att göra intervjuer eller läsa hemsidor antropologen deltager i det dagliga livet för att sätta sig in i människornas erfarenheter och tolkning.

Exempel på ett examensarbete i Visuell Antropologi

Exempel på studentarbete på SANA22 Socialantropologi, fortsättningskurs

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Sidansvarig: Webmaster   Webbansvarig: Webmaster
Ansvarig utgivare: Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen, Box 114, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)