Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bild på Anna Hedlund, foto: privat

Anna Hedlund

Forskare

Bild på Anna Hedlund, foto: privat

Brottsförebyggande ungdomsarbete i Malmö och Helsingborg. En utvärdering av Fryshusets preventiva insatser och civilsamhällets roll för unga i riskzonen

Författare

  • Anna Hedlund

Summary, in English

Den här rapporten är en utvärdering och analys av Stiftelsens Fryshusets förebyggande ungdomsarbete i Malmö och Helsingborg och bygger till stor del på intervjuer med ungdomar i utsatta områden, samt fältstudier. Rapporten är skriven på uppdrag av Stiftelsen Fryshuset, är finansierad av H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children, och påbörjades i maj 2021 och avslutades i december 2021. Syftet med rapporten är att analysera det så kallade D'e'D–projektet i Malmö och i Helsingborg, uppstart av ny verksamhet, i ett försök att sammanfatta hur ungdomar uppfattar dessa insatser och vilken betydelse projekten har för unga. Detta görs utifrån Fryshuset ambition att skapa tillitsfulla relationer med unga i utsatta områden i Malmö och Helsingborg och arbeta förebyggande och främjande gentemot ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i destruktiva miljöer och/eller brottslighet. Stiftelsen Fryshusets arbete når ut till en stor del av Sveriges ungdomar och dess verksamhet finns i flera städer och innefattar sociala projekt, utbildningar, arbetsmarknadsinsatser, dans, sport och musik. Fokus, oavsett projekt, är förebyggande ungdomsarbete och att ungdomar ska tillåtas växa och utvecklas. Fryshuset bedriver mer än 60 projekt i hela Sverige och verksamheterna är uppdelade i områdena Ungdomskultur, Föredöme och Framtidstro, Skolor och Arbete och Entreprenörskap. Fryshuset bedriver även den nationella avhopparverksamheten Passus där målgruppen är unga från hela Sverige som vill lämna ett kriminellt gäng.

År 2020 mottog Fryshuset i Region Syd finansiering för att under 3 år starta upp en ny verksamhet (D'e'D–projektet) med fokus på förebyggande ungdomsarbete i Malmö och Helsingborg. Under perioden då finansieringen tilldelades hade Malmö drabbats av flera dödsskjutningar i utsatta områden. Unga personer var både inblandade i, och drabbade av skjutningarna. I Helsingborg hade man observerat en liknande utveckling i stadens utsatta områden med ungdomsgäng som rekryterade unga in i kriminalitet och drogförsäljning. Syftet med de nystartade projekten i Malmö och Helsingborg var att förebygga brottslighet och droganvändning bland unga och arbeta främjande mot en målgrupp som är svår att nå ut till. Målgruppen är unga i åldern 13¬–29 år som ofta befinner sig i en kriminell eller destruktiv livsstil och bor i utsatta områden där misstron mot myndigheter är utbredd. I Malmö startades då D'e'D projektet som genom flera aktiviteter såsom uppsökande verksamhet, mötesplats, och olika utbildningar, vänder sig till ungdomar i riskgruppen (de olika aktiviteterna beskrivs i detalj nedan). I Helsingborg användes projektmedel för att starta upp en helt ny verksamhet för ungdomar (som beskrivs mer ingående i studien). Inom projekten har flera relationsvärdar anställts. Relationsvärdarna, som även kallas för ”credible messengers” är själva unga personer som har en erfarenhet av de områden de arbetar i, de talar flera språk och några har själva en historia av kriminalitet eller destruktivitet, och ska agera positiva förebilder för målgruppen. I rapporten beskrivs denna metod mer ingående och på vilket sätt relationsvärdarna arbetar för att uppnå målet med att vara förebilder.
Som en del av projekteringen ingick en utvärdering, detta för att följa upp projektets implementering och säkerställa dess kvalité, men framförallt för att få en inblick i hur unga själva uppfattar de förebyggande projekten och vilken betydelse och effekt insatserna har för unga i Malmö och Helsingborg. Den här rapporten är ett resultat av den utvärderingen. Arbetet med rapporten påbörjades i maj 2021, materialinsamlingen pågick fram till oktober 2021 och består av material som är insamlat genom intervjuer med ungdomar, relationsvärdar (personal) i D'e'D–projektet i Malmö, intervjuer med personal från verksamheten i Helsingborg, och från Passus (Fryshuset avhopparverksamhet). Den största delen av intervjuer har gjorts med målgruppen och unga i riskzonen.
I rapporten har jag fokuserat på hur ungdomar upplever Fryshusets verksamhet, samt hur projektet har sjösatts och vilka aktiviteter som används för att uppnå målen med att vara en förebyggande aktör i samhället. Med avstamp i relevant litteratur om förebyggande arbete och civilsamhällets roll i det förebyggande arbetet har en behovsanalys gjorts av målgruppen samt att studien sammanfattar vad projektet har uppnått hitintills. Sammanlagt har 43 unga killar och tjejer i åldern 13¬–29 år intervjuats. Intervjuerna utfördes både individuellt och i grupp. Under studiens gång har jag deltagit på uppsökande verksamhet vid sju tillfällen för att observera hur personalen arbetar i fält och hur ungdomarna bemöter detta. Jag har genomfört deltagande observationer på olika aktiviteter, lyssnat på inbjudna föreläsare och spenderat mycket tid på Fryshusets mötesplats för unga.

Avdelning/ar

  • Sociologiska institutionen

Publiceringsår

2022-02-01

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Stiftelsen Fryshuset

Ämne

  • Sociology

Nyckelord

  • crime prevention, youth violence, violence prevention

Status

Inpress

Projekt

  • Ceasefire Malmö: Urban security and violence prevention efforts in socially vulnerable areas in Malmö, Sweden