Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Miljöpolitik i produktkedjor. Styrmedels effektivitet i teori och praktik.

Författare

 • Anna-Lisa Lindén
 • Annika Carlsson-Kanyama

Summary, in English

En produkts livscykel kan sällan förläggas till en plats eller ett land. Många produkter har helt eller delar av sitt ursprung i andra länder eller till och med världsdelar. Produktkedjan blir på det sättet mer eller mindre internationell i sina olika faser, vilket leder till konsekvensen att andra länders, EU:s eller andra överstatliga organs produktpolitik får betydelse för produkter som produceras eller konsumeras i vårt land. I denna studie ligger fokus på svensk produktpolitik från tillblivelse till avfall, men med anknytning till EU:s strategi för integrerad produktpolitik.Några drag som skiljer tidigare produktpolitik från integrerad produktpolitik är följande:

- En longitudinell helhetssyn med betoning på hela livscykeln för produkter och tjänster.

- Den tidigare försummade konsumtionsfasen betonas som särskilt viktig inte bara för hållbar konsumtion utan även för hållbar utveckling mot ett miljöanpassat samhälle.

- Aktörer under en produkts livscykel påverkar varandras handlingsutrymme i olika avseenden. Aktörerna ingår i ett nätverk under produktens livscykel oavsett om man har direkt eller indirekt kommunikation med varandra.

- Aktörernas samlade agerande är bestämmande för produktens miljöpåverkan under produktcykeln.Det första kapitlet i denna rapport behandlar frågor kring hållbar utveckling och ekologisk modernisering där den integrerade relationen mellan produktion och konsumtion diskuteras.I det andra kapitlet ges en generell översikt över miljöpolitikens utvecklingsfaser fram till den integrerade produktpolitiken.Det tredje kapitlet behandlar IPP och politiska styrmedel. Vertikala styrprocesser och horisontella styrprocesser kan båda innehålla väl kända styrmedel, men baseras på olika strategier för inflytande och påverkan. Styrmedel kan formuleras genom tvingande eller frivilliga direktiv och gälla såväl informationsåtgärder, ekonomiska åtgärder, administrativa åtgärder eller fysiska åtgärder. Detta analyseras i relation till styrprocesser i integrerad produktpolitik.I det fjärde kapitlet analyseras en den politiska styrningen av en bestämd produkt, nämligen batterier. I analysen identifieras alla använda styrmedel och deras aktörer i olika faser av produktens livscykel. Miljöpåverkan i faser där åtgärder saknas eller där de misslyckats i sin måluppfyllelse liksom faktorerna bakom sådana förhållanden diskuteras. Produktiva och kontraproduktiva åtgärder, aktörer och processer identifieras och analyseras.I det femte kapitlet analyseras erfarenheter av styrmedelsanvändningen när det gäller kvicksilver i batterier.

I det sjätte, och sista, kapitlet görs en sammanfattande analys av de styrmedel som används i batteriers produktcykel.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2007

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

TRITA-IM: 2007:3

Dokumenttyp

Bok

Förlag

KTH

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • sociology
 • styrmedel
 • miljöpolitik
 • integrerad produktpolitik
 • produktkedjor
 • kläder
 • kött
 • batterier
 • sociologi

Status

Published

Projekt

 • FLIPP-Furthering Life Cycle Considerations Through Integrated Product Policy

Forskningsgrupp

 • Samhälle, utveckling och miljö

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1402-7615