Nytt sätt att kategorisera prostitutionspolicy kan bli standard framöver

 Petra Östergren under ett fältarbete 2017 i Nya Zeeland, det enda landet i världen med integrativ policy. Foto: Catherine Healy (2017).

Socialantropologen Petra Östergrens forskning omprövar sättet som prostitutionpolicy diskuteras och får internationell respons och beröm. Hennes kapitel "Från nolltolerans till fullständig integration. Omprövning av prostitutionspolicy" har nu publicerats i handboken för global sexualitet The Sage Handbook of Global Sexuality. Enligt professor Hendrik Wagenaar vid Kings College i London är kapitlet en "banbrytande typologi för prostitutionspolicy" och "standardtypen under många år framöver" *.

I stället för att skydda sexarbetares mänskliga rättigheter har beslutsfattares respons till sexbranschen traditionellt fokuserat på att använda straffrätt för att begränsa eller eliminera sektorn. En repressiv eller restriktiv policymodell har ofta valts framför en integrativ modell.

Petra Östergrens kapitel, som på engelska heter "From zero-tolerance to full integration. Rethinking prostitution policies", utvecklar en ny kategorisering, en typologi bestående av tre generella policymodeller, baserade på en induktiv metod:

  1. repressiv, när policyn syftar till att eliminera sektorn, med hjälp av straffrätt och andra undertryckande åtgärder,
  2. restriktiv, när målet är att begränsa sektorn, genom strikt och godtycklig reglering,
  3. integrativ, när målet är att integrera sektorn och arbetarna i samhället med hjälp av arbetslagar och andra politiska verktyg.

Läs mer i en längre artikel på vår engelska webbplats soc.lu.se/en

Petra Östergrens personliga sida här på soc.lu.se

* Professor Hendrik Wagenaars ord i ingressen är översatta till svenska. Hans egna ord lyder: "seminal typology of prostitution policies" och "the standard typology for years to come”. Läs Hendrik Wagenaars inlägg om Petras forskning på Twitter (2020-09-18)