The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Axel Fredholm

Axel Fredholm

Senior Lecturer | Director of Studies

Axel Fredholm

Transnationalism, integration och etnisk organisering : En studie av svenska etniska organisationer i ljuset av civilsamhällets omvandling

Author

  • Olle Frödin
  • Axel Fredholm

Summary, in Swedish

Artikeln undersöker svenska etniska organisationers verksamheter i syfte att belysa hur detta organisatoriska fält har förändrats under de senaste decennierna. Studien bygger på en totalundersökning av de 52 riksförbund som fått bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den visar att det etniska organisationsfältet kännetecknas av både kontinuitet och förändring. Kulturella aktiviteter var i särklass vanligast och arrangerades ofta i samverkan med olika studieförbund, vilket tyder på att folkrörelsemodellens inflytande över fältet är fortsatt stark. Det förekom större variation ifråga om integrationsfrämjande verksamheter, vilket dels antyder att organisationerna svarar mot skilda medlemsbehov, dels att några organisationer tycks ha iklätt sig rollen som välfärdsproducenter, främst för att bistå medlemmar att orientera sig i relation till olika myndigheter. Studien visar att utvecklingen inom det svenska etniska organisationsfältet uppvisar tecken på spårbunden kontinuitet, samtidigt som fältet innehåller nya inslag och tydliga tecken på förändring, i form av ett ökat inslag av transnationella samverkansformer, liksom indikationer på att det skett en transnationalisering av de etniska organisationernas politiska förhållningsätt och opinionsbildningsfunktion, exempelvis genom att webplattformar kan rikta sig mot en internationell publik.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2021-12-14

Language

Swedish

Pages

311-338

Publication/Series

Sociologisk Forskning

Volume

58

Issue

3

Document type

Journal article

Publisher

Sveriges Sociologförbund

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • integration
  • etnicitet
  • migration
  • civilsamhälle
  • folkrörelser

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0038-0342