The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mikael Klintman

Mikael Klintman

Professor

Mikael Klintman

Individen som medborgare och konsument

Author

  • Mikael Klintman

Editor

  • Marianne Hall
  • Emma Lund
  • Markku Rummukainen

Summary, in Swedish

- Allmänheten anser generellt att klimatfrågan är viktig, och förklarar sig beredd att agera både som medborgare och konsumenter. Samtidigt varierar allmänhetens klimathänsyn kraf- tigt mellan olika områden. Social motivation är en stark drivkraft som kan förklara allmänhe- tens motstridiga agerande i klimatfrågan.
- Positiva argument som förbättrad luft och högre livskvalitet i städerna, bättre hälsa, ekono- miska besparingar och fokus på djurens välfärd är vanligtvis betydligt mer motiverande än rena klimatargument. En mer begränsad problem- och lösningsinramning kan bidra till att förändringsförslag får ett vidare gehör.
- Norm- och handlingsförändringar sker ofta i växelverkan mellan initiativ från allmänheten och styrmedel implementerade av offentliga aktörer.
- Moment där människor kan lära av varandra och utbyta erfarenheter, till exempel i praktiska försöks- och pilotprojekt, ökar chanserna till en snabbare och mer omfattande normförändring.
- Allmänhetens roll i klimatanpassningsarbetet har inte börjat diskuteras på allvar varken i Skåne eller i övriga Sverige. En dialog bör föras med allmänheten i klimatanpassningsfrå- gorna för att undvika att offentliga och privata anpassningsåtgärder motarbetar varandra.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2015

Language

Swedish

Pages

198-209

Publication/Series

Klimatsäkrat Skåne

Document type

Report chapter

Publisher

CEC, Lunds universitet

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published

Report number

2

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-981577-4-1