The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Tobias Olofsson.

Tobias Olofsson

Researcher

Photo of Tobias Olofsson.

På ostadig grund : Prediktiva modeller och svensk pandemihantering

Author

  • Tobias Olofsson

Summary, in Swedish

COVID-19-pandemins första våg präglades av stor osäkerhet kring den nya sjukdomen och experter världen mobiliserade för att kartlägga den nya sjukdomen, hastigheten i dess spridning och dess dödlighet. På grund av dessa osäkerheter blev epidemiologiska modeller en viktig resurs i arbetet med att bemöta och hantera pandemin. Genom att modellera dess troliga förlopp och påverkan skapade epidemiologier, matematiker och andra experter bilder av framtider som politiker, myndigheter och allmänhet sedan kunde orientera sig mot.
Detta papper analyserar Folkhälsomyndighetens arbete med att utveckla modeller för att beräkna smittspridningen i Sverige och hur dessa modeller – och de framtidsbilder de gav upphov till - påverkade den svenska pandemihanteringen. Genom analyser av intervjuer med inblandade aktörer, transkriptioner från pressträffar
samt arkivmaterial ger pappret en detaljerad redogörelse för hur viktiga antaganden om COVID-19s likheter och skillnader mot andra sjukdomar påverkade modellernas utfall och, i längden, svenska myndigheters hantering av COVID-19-epidemin i Sverige.

Department/s

  • Department of Sociology

Publishing year

2022-05

Language

Swedish

Document type

Conference - other

Topic

  • Sociology

Conference name

STS-dagarna

Conference date

2022-05-04 - 2022-05-05

Conference place

Gothenburg, Sweden

Status

Published