The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tova Höjdestrand

Tova Höjdestrand

Associate Professor | Senior Lecturer

Tova Höjdestrand

Fosterland, familj och föräldraföreningar: moralisk mobilisering och myndighetsmisstro i dagens Ryssland

Author

 • Tova Höjdestrand

Summary, in Swedish

Abstract in Undetermined
I Ryssland har familj och familjevärderingar sedan mitten på 2000-talet kommit att bli centrala för en allmän ideologisk svängning mot konservativa värderingar och patriotism. Symptomatisk för denna tendens är den så kallade Föräldrarörelsen, en växande och starkt nationalistisk gräsrotsmobilisering med syfte att försvara föregivet traditionella ryska familjevärderingar mot förmodat destruktiv västerländskt moraliskt inflytande. Föräldrarörelsen primära fokus är en pågående anpassning av rysk lagstiftning till FN:s konvention om barnets rättigheter, vilket av ortodoxa ultranationalister ses som en konspiratorisk västerländsk strategi med syftet att eliminera familjen som institution och, därmed, även rysk kultur och tradition som helhet. Men kampanjens popularitet bottnar även i den generella ryska misstron mot den egna statsadministrationen, som antas missbruka Barnkonventionen för att förvärra korruption och maktmissbruk. Dessa skilda lokaliseringar av ansvar – ”våra” byråkrater versus ”deras” fientliga imperialism – förenas i svartmålningar av västerländska (i synnerhet skandinaviska) system för barnskydd som får representera en dystopisk rysk framtid. Artikeln diskuterar implikationerna av denna sammanblandning för Familjerörelsens förmåga att locka anhängare och få sin röst hörd offentligt.

Department/s

 • Social Anthropology

Publishing year

2014

Language

Swedish

Pages

254-329

Publication/Series

Nordisk Østforum

Volume

28

Issue

4

Document type

Journal article

Publisher

Cappelen Damm Akademisk

Topic

 • Social Anthropology

Keywords

 • barns rättigheter
 • mänskliga rättigheter
 • global styrning
 • nationell identitet
 • nationalism
 • sociala rörelser
 • civilsamhälle
 • Ryssland
 • nationalism, national identity, global governance, human rights, child rights, social movements, civil society, Russia

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 0801-7220