The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Veronika Burcar Alm

Veronika Burcar Alm

Associate professor

Photo of Veronika Burcar Alm

Betydelsen av etnicitet: gestaltningar av ’de andra’ i samtal om otrygghet, kriminalitet och utsatthet för brott

Author

  • Veronika Burcar Alm

Summary, in Swedish

Detta projekt uppmärksammar brottsoffer och etnicitetsfrågor. I fokus står mellanmänskliga tolkningar av etnicitetens betydelse. Syftet är att analysera etnicitetstillskrivningar hos ungdomar som blivit utsatta för rån eller misshandel av andra ungdomar ”med annan etnicitet”. Med samtalsintervjun som metod studeras hur etnicitet omtalas och behandlas. Innebörden av begreppet är inte entydig, det inbegriper inte något essentiellt och är inte nödvändigtvis närvarande som någonting väsentligt. Studien uppmärksammar ”etnisk tillhörighet” utifrån hur identiteter (egna och andras) och kategoriseringar aktualiseras, markeras och formeras. Om etnicitet uppmärksammas är betydelsen inte given. På vilka sätt och i vilka situationer uttrycks etnisk tillhörighet, explicit eller implicit, i samtalsintervjuerna? Hur kategoriseras gärningspersonerna, brottsoffren själva och andra involverade aktörer? Vilka förklaringar ges till brottet och till egna och andras handlingar? Projektet är förlagt till Malmö och innefattar ungdomar med såväl ”icke-svenskt” som ”svenskt” ursprung. Både ungdomar som polisanmält det brott de utsatts för och ungdomar som inte gjort någon polisanmälan ingår i studien. Materialet i undersökningen kommer att studeras och analyseras med en etnometodologisk blick vilket bland annat innebär att stor vikt läggs vid en öppen och undersökande inställning till de unga brottsoffrens egna kategoriseringar, förklaringar och identitetstillskrivningar. Föreliggande paper uppmärksammar betydelsen av etnicitet utifrån hur ”de andra” kan gestaltas i berättelser om otrygghet, kriminalitet och utsatthet för brott. Här relateras bland annat till en tidigare studie om trygghetsarbete i Landskrona centrum.

Department/s

  • Sociology

Publishing year

2009

Language

Swedish

Document type

Conference paper

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociologi
  • sociology

Conference name

Sveriges sociologförbunds årsmöteskonferens 2009

Conference date

0001-01-02

Status

Unpublished

Research group

  • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk