Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föräldrastödets politik: utveckling, former och aktörer

För att nå fördjupade kunskaper om förändringar i den politiska styrningen av familjen

Projektet finansieras av Forte, 2014-2016

Föräldrastöd handlar om att informera, stödja och hjälpa föräldrar i deras föräldraskap, och är ett växande fenomen i Europas välfärdsstater. Så också i Sverige.

Föräldrastödet omfattar olika former av föräldrastödsaktiviteter, exempelvis utbildningar, samtalsgrupper och rådgivning. Landets samtliga kommuner erbjuder numera olika former av föräldrastöd, vilket har bidragit till att andelen föräldrar som deltar i olika verksamheter har ökat. Därmed utgör föräldrastödet en viktig politisk intervention i familjelivet, åtskild från mer traditionella familjepolitiska insatser som föräldraledighet eller den subventionerade barnomsorgen. Trots detta finns det anmärkningsvärt få studier av policyområdet som sådant.

Syftet med projektet är därför att fördjupa våra kunskaper om föräldrastödets former och eventuella standardisering, samt definiera och analysera vilka drivkrafter som styrt aktörerna inom området mellan åren 1996 och 2013. Den övergripande ambitionen med studien är för det första att ge en samlad bild av föräldrastödets politik, och för det andra att nå fördjupade kunskaper om förändringar i den politiska styrningen av familjen. Projektet ingår därtill som en fallstudie i ett internationellt sammanhang i vilket ytterligare fem EU-länders föräldrastöd studeras. Projektet grundas i en kvalitativ forskningsansats, och tre olika metoder används för att samla in material; dokumentanalys, intervjuer samt fokusgruppsintervjuer med föräldrastödets drivande aktörer.

 

Projektet är en del av ett större europeiskt projekt om föräldrastöd som presenteras här: uni-goettingen.de

 

Forskare på projektet

Projektledare: Åsa Lundqvist