Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Omsorgsgörande mellan generationer

En studie av relationer, engagemang och omsorg i vardagens familjeliv.

Relationer mellan generationer bygger på omsorg. Att vuxna barn hjälper en åldrande förälder, eller att mor- och farföräldrar engagerar sig i ett barnbarns vardag, kan kännas som en självklarhet, som något man gör av kärlek till sin närstående. Det kan också – och ibland samtidigt – upplevas som en nödvändighet, och/eller som en konsekvens av brister i olika typer av omsorgsinstitutioner. Att ge omsorg kan vara krävande, både tidsmässigt och emotionellt, men det kan också upplevas som givande och känslomässigt tillfredsställande.

Omsorg görs också alltid i en samhällelig kontext. Sverige har en lång historia av offentligt finansierade omsorgslösningar. Med välfärdsstatens framväxt under 1900-talet, och i linje med ideal om jämlikhet och jämställdhet, byggdes den offentliga barn- och äldreomsorgen ut. Detta innebar att individer inte längre i samma utsträckning behövde vara beroende av föräldrars, vuxna barns eller andra närståendes stöd i vardagen. Detta förändrade även möjligheten för framförallt kvinnor att delta på lönearbetsmarknaden, då offentliga omsorgsinstitutioner delvis tog över ansvaret för barn och äldre. Indikationer finns dock på att något har förändrats de senaste årtiondena. Kvantitativa studier visar tendenser mot ett ökat omsorgsgörande mellan generationer, både i form av ökat engagemang från mor- och farföräldrar i sina vuxna barns och barnbarns omsorgsvardag, och i form av vuxna barns engagemang i mor- och farföräldragenerationens omsorg. Vidare finns indikationer på att genus, klass och etnicitet/migration har betydelse för omsorgsgörandets praktik. Kvinnor tar fortfarande mer ansvar för omsorgsarbetet i familjen, och då särskilt kvinnor från arbetarklasshem och/eller med migrationsbakgrund. Samtidigt finns också studier som pekar på att mor- och farföräldrar inom medelklassen har större möjligheter att hjälpa till i de yngre generationernas omsorgsvardag.

Det saknas dock studier som analyserar dessa förhållanden kvalitativt, och som inkluderar och för samman perspektiven från alla tre inblandade parter: mor-och farföräldrar, deras vuxna barn, och deras barnbarn. Denna studie kommer anta denna utmaning och fånga den generationsöverskridande omsorgens praktiker och betydelse i vardagen, för de olika generationerna inom en och samma familj. Intervjuer och upprepade intervjuer kommer genomföras med 25 mor- och farföräldrar, 25 vuxna barn och 25 barnbarn. Sammanlagt kommer 125 intervjuer genomföras i projektet.

Metoderna i studien tar sin utgångspunkt i insikten att omsorg är en komplex aktivitet, som samtidigt innefattar praktiska sysslor (som att laga mat, städa, hämta på dagis, ordna med vårdkontakter etc.) och emotioner (känsla av närhet, glädje, kärlek, beroende, krav, ilska, trötthet etc.). Sammantaget utgör detta grunden på vilken relationer mellan generationer etableras och utvecklas. Samtidigt är dessa omsorgsgöranden ofta osynliga, ibland även för den som själv utför dem. Anledningen till detta är att de är förgivettagna: omsorg är fundamentalt för vår överlevnad, men samtidigt så självklart att det sällan reflekteras kring det som görs och erfars. Metoderna vi använder i projektet utgår från denna insikt och kommer på olika sätt att hjälpa deltagarna att synliggöra det förgivettagna. Detta görs genom dagböcker, fotografier, och – i barnintervjuerna – teckningar.

Projektet kommer bidra med ny kunskap inom flera olika forskningsfält, så som sociologi, socialt arbete, välfärdsstudier, gerontologi, barndomsstudier, och genusvetenskap. Därtill kommer Sveriges specifika välfärdsstats historia och kontext vara av stort intresse för forskare i andra länder, och projektets data kommer kunna användas för komparativa internationella analyser.


Forskningsprojektet har genomgått etikprövning.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.