Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sustainable Product Chains for Plastics

För att kunna bidra till en hållbar omställning av plast är det nödvändigt att hantera plasters miljö- och hälsoutmaningar längs hela produktkedjorna.

Plast, i dess många former och funktioner, är till mycket stor nytta i samhället. Samtidigt är vissa plaster, och viss avfallshantering av plasterna, mycket skadliga för hälsa och miljö. Detta är bakgrunden till detta transdisciplinära projekt, som bygger på tätt, tvärvetenskapligt och aktörsnära samarbete.

Syftet är att bryta ny kunskapsmark om hur hela produktkedjor för plaster kan göras förenliga med en hållbar utveckling. Mer konkret ska projektet besvara följande frågeställningar: Hur ser nuvarande produktkedjor för ett antal plastprodukter ut, som vi i projektet definierat som särskilt viktiga att göra hållbara? Vilka förutsättningar finns för att olika aktörsgrupper ska kunna bidra till en hållbar omställning av dessa produktkedjor för plaster? Hur kan olika aktörsgrupper och policymakare utforma nya kombinationer av styrinstrument (frivilliga och tvingande) över tid i de olika produktkedjorna, för att förbättra resurs- och materialeffektiviteten längs hela produktkedjorna? Vilka rekommendationer kan ges till policymakare, företagsaktörer och frivilligorganisationer om de kort- och långsiktiga behov och möjligheter som finns för att initiera eller påskynda en hållbar utveckling av produktkedjorna?

Resultaten kommer till stor del att utgöras av insikter om de olika aktörernas villkor, rutiner, riskuppfattningar, samt om deras uppfattningar om de andra aktörernas villkor. Dessa insikter kommer att kunna bidra till rekommendationer för konsumenters intressen och behov kan bättre tillgodoses. Under hela projektets gång kommer aktörer från myndigheter och företag att delta i erfarenhetsutbyte. Region Skåne, ICA, plastföretagen Trelleborg AB samt Polyplank och återvinningsföretagen Miljösäck respektive SYSAV är några av de externa aktörer som ingår