Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Prefekt

Ytterst ansvarig
Prefektens ansvarsområden är många. Nedan finns först en beskrivning av vad som ingår i de olika ansvarsområdena, samt information om vad som har delegerats till prefekt att besluta om.

Ansvarsområden

Uppgifter på övergripande nivå

 • Tillsammans med styrelse utarbeta riktlinjer för verksamhet och resursanvändning
 • Ansvar för institutionens ekonomi
 • Ansvar för institutionens strategiska planering
 • Ansvar för att utvecklingsarbete drivs framåt inom institutionens olika verksamheter
 • Övervaka utvecklingen inom grund- och forskarutbildningen
 • Ansvar för kvalitetsutveckling
 • Följa upp verksamheten, analysera resultaten och se till att resurserna användes effektivt
 • Följa upp att direktiv och beslut genomförs
 • Genomföra utvärderingar alt. se till att sådana blir gjorda
 • Leda och fördela arbetsuppgifter
 • Ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med miljöbalken och arbetsmiljölagstiftningen
 • Ansvar för att remisser handläggs
 • Bereda frågor till AU, styrelsen och ledningsgruppen
 • Fakultetsövergripande kontakter
 • Representerar institutionen vid externa besök

 

Utbildningsfrågor

 • Bevaka att institutionen följer fastställda riktlinjer för relationen mellan institutionen och studenterna
 • Ansvar för att institutionen ger studie- och yrkesvägledning
 • Bevaka att institutionen planerar och utvecklar kurserna i ämnesområdet
 • Godkänner internationellt utbyte avseende såväl studenter som lärare
 • Granskar och godkänner lärarplanering (personalplan)
 • Ansvar för att institutionen representeras vid årlig ämneskonferens
 • Ansvar för, och verkställer beslut om antagning av doktorander
 • Granskar och godkänner finansiering av doktorandanställningar
 • Ansvar för handledningen på forskarutbildningen
 • Ansvar för forskarutbildningens individuella studieplaner och för att dessa följs upp varje år
 • Bistår FU-ansvarig med löpande doktorandfrågor

 

Ekonomifrågor

 • Ansvar för ekonomisk planering och uppföljning
 • Ansvar för att utveckla de ekonomiska rutinerna och att dessa följer gällande regler och rutiner
 • Övervaka budget- och bokslutsarbetet
 • Teckna utbetalningsorder och bokföringsorder
 • Teckna kontrakt och anslagsansökningar

 

Personalfrågor

 • Personalledning
 • Ger regelbunden information och anordnar personalmöten för alla medarbetare
 • Ansvar för kompetensutveckling av personal
 • Planera, genomföra och följa upp utvecklingssamtal
 • Upprätta plan för krishantering
 • Ansvar att hantera personalkonflikter
 • Ansvar för alla och handlägger vissa rehabiliteringsärenden
 • Ansvar för personalavveckling
 • Tillsättning av befattning som doktorand samt tekniska och administrativa befattningar
 • Ansvar för planering av framtida lärarbehov
 • Utarbetar förslag till lönesättning
 • Medverkar vid lönerevision
 • Beviljar tjänstledighet, semester etc.
 • Utarbetar policy och riktlinjer för schabloner för timtilldelning

 

Lokal och utrustningsfrågor

 • Ansvar för att lagar och förordningar beträffande yttre miljö och arbetsmiljö efterföljs
 • Ansvar för att val av skyddsombud görs
 • Ansvar för att skyddsrond genomförs
 • Ansvar för ordning och säkerhet i institutionens lokaler
 • Ansvar för systematiskt brandskyddsarbete
 • Ansvar för lokalplanering
 • Ansvar för kontakter/relationer med Akademiska Hus
 • Ansvar för att behövlig teknik och infrastruktur tillhandahålles
 • Ansvar för inköp, underhåll, återanskaffning och komplettering av inredning och utrustning (inkl IT-utrustning, se nedan)

 

IT-frågor

 • Ansvar för att personal har behövlig utrustning och får nödvändig support
 • Ansvarig utgivare av institutionens webbsidor

 

Övriga frågor

 • Planerade såväl som oplanerade besök
 • ”Akuta” ärenden som kräver snabba beslut och åtgärder
 • Genomgång och handläggning av post och e-post

 

Delegerats att besluta om

Forskarutbildning

 • Antagning till forskarutbildning efter beredning på institutionsnivå. Denna beslutsrätt får inte delegeras till annan enskild befattningshavare på institutionsnivå. I de fall då prefekt är tilltänkt som handledare fattas beslut av biträdande/ställföreträdande prefekt
 • Utseende av huvudhandledare och handledare. Denna beslutsrätt får ej delegeras vidare. I de fall då prefekt är tilltänkt som handledare fattas beslut av biträdande/ställföreträdande prefekt
 • Fastställande av och årlig uppföljning av individuell studieplan
 • Utseende av examinatorer
 • Utseende av studierektor med ansvar på forskarnivå
   

Personaladministration

 • Ersättningar i form av arvoden och timanställningar
 • Förlängning av doktorandanställning. Reglerna för förlängning återfinns i fakultetens föreskrifter för forskarutbildningen. Förlängning av doktorand-anställning av andra skäl än institutionstjänstgöring, sjukdom, föräldra-ledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag i fackliga organisationer eller studentorganisationer beslutas av dekanen
 • Fastställande av arbetsinstruktioner för institutionspersonalen
 • Förslag till beslut om anställning som postdoktor, adjungerad universitets-lektor, universitetsadjunkt och adjungerad adjunkt efter beredning på institutionsnivå och i samråd med lärarförslagsnämndens ordförande
   
Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Hämtställe 31
Telefon: +46 46-222 00 00 (växel) +46 46-222 88 44, +46 46-222 88 13 (sociologi och socialantropologi) +46 46-222 87 38 (pedagogik)

Samhällsvetenskapliga fakulteten