Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Vårdkedja för ungdomar eller professionella? En processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”

A “Treatment Chain” for Young People or the Professionals? A Process Evaluation of the "Counteract Violence and Gangs"- Project in Sweden

Författare

 • Goran Basic
 • Joakim Thelander
 • Malin Åkerström

Summary, in Swedish

Syftet med denna studie är att analysera hur de involverade aktörerna upplever, definierar och tolkar ett behandlingsprojekt, som involverade samhällsomhändertagna ungdomar. Projektet involverade olika myndigheter vars representanter skulle innefatta en vårdkedja och benämndes Motverka Våld och Gäng (MVG-projektet). I projektet var också ett antal samordnare anställda. Utöver redovisningen av våra resultat från ett drygt hundratal intervjuer och ett intensivt fältarbete har vi också haft ambitionen att i viss mån placera våra fynd i ett större socialt och kulturellt sammanhang.Analysen har sitt ursprung i vårt empiriska material och inte i ett på förhand konstruerat perspektiv; samordnarnas administrativa fokus som diskuteras i rapporten, är exempelvis något vi upptäckt genom intervjuer och observationer, inte något vi på förhand letade efter eller ens förväntade oss att upptäcka. Samtidigt är ingen analys renodlat sprungen ur ett empiriskt material. Att vi exempelvis använder begrepp som kamprekvisita beträffande de involverades diskussioner kring olika dokument, har sitt ursprung i läsning av sociologer som klassikern Georg Simmel och den moderne socialpsykologen Ervin Goffman, som använde dramaturgin som metafor för socialt samspel.Det bestående intrycket av detta projekt är den administrativa hållningen hos de involverade tjänstemännen. De engagerade sig starkt i möten och dokument, recenserade och bedömde varandra samt använde sig av ett byråkratiskt språkbruk, snarare än att engagerat diskutera de enskilda ungdomarna. Dessa befann sig snarare i en diskursiv skugga då man läser intervjuer och fältobservationer.Det finns således en risk i att möten, i projekt av denna typ med samverkande tjänstemän, med kringgärdande byråkratiarbete blir målet snarare än medlet.En mer pragmatisk hållning beträffande möten hade snarare inneburit att de var ett medel där handfasta beslut och resultat förde ungdomarna framåt i en riktning gruppen, föräldrarna och ungdomarna (de senare kategorierna skulle enligt direktiven vara integrerade) hade enats kring. Vid de möten vi följde var snarare trögheten i händelseförloppen uppseendeväckande. Saker som borde ha kunnat klaras av mellan möten var inte avklarade. Brister i åtgärderna följdes inte upp av en ansvarstillskrivning.

Avdelning/ar

 • Sociologi
 • Sociologiska institutionen

Publiceringsår

2009

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Forskningsrapport

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Statens institutionsstyrelse

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • projekt
 • administrativ hållning
 • sociologi
 • balansering
 • ungdom
 • möte
 • diskursiv skugga
 • allians
 • dokument
 • triad
 • kamprekvisita
 • heliga objekt
 • vi/de
 • ambivalens
 • variation
 • samordnare
 • jämförelsen
 • subvention
 • sociology

Aktiv

Published

Report number

5

Forskningsgrupp

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1404-2576