Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt Mimmi Barmark. Foto: Emma Lord.

Mimmi Barmark

Universitetslektor

Porträtt Mimmi Barmark. Foto: Emma Lord.

Hem sjuka hem : En verklig konstruktion och dess sociala bestämningar

Home Sick Home : The Social Basis of an Actual Construction

Författare

 • Mimmi Maria Barmark

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Varje samhälle och var tid har sina sjukdomar. Karakteristiskt för dagens västerländska, senmoderna samhälle är den 'diffusa ohälsan'. Gemensamt har dessa fenomen flytande diagnoskriterier, symptomens vaga och undflyende karaktär samt frånvaron av medicinskt accepterade förklaringar till deras uppkomst. Ett exempel på denna typ av ohälsa är sjuka hus-syndromet (SBS).Den här avhandlingen närmar sig fenomenet SBS på två sätt. Den empiriska delen bygger på en enkätstudie omfattande ett slumpvis urval av Malmös vuxna befolkning. Analysen visar att det finns stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper vad gäller benägenheten att drabbas av boenderelaterade SBS-symptom. Högutbildade, utlandsfödda, unga och arbetslösa är grupper som är överrepresenterade i detta avseende. Studien visar också att den upplevda boendesituationen, i synnerhet graden av trivsel, har stor betydelse för benägenheten att rapportera SBS. Den empiriska analysen indikerar avslutningsvis att de i fysisk bemärkelse hälsovådliga inomhusmiljöerna främst är koncentrerade till byggnader uppförda under perioden 1976-85.I avhandlingen diskuteras även, med utgångspunkt i kritisk realism, den metateoretiska frågan om relationen mellan olika förklaringsmodeller. Förklaringar till SBS och andra diffusa ohälsofenomen har tidigare främst sökts på det medicinska eller det 'mikropsykosociala' planet. Argument framförs här för att dessa i högre grad måste länkas samman med teorier på 'makrosocial' nivå om en fullgod förståelse för fenomenen ska kunna uppnås. En sådan teoriutveckling på det makrosociala planet skulle även kunna bidra till att det stigma som är ofta är förknippat med att lida av psykosocialt orsakad (psykosomatisk) ohälsa, generellt skulle kunna mildras.En modell presenteras avslutningsvis för hur interaktionen mellan natur och kultur kan förstås i relation till SBS. Modellen är ämnad att integrera förklaringsmodeller på olika nivåer och är tillämpbar på alla ohälsofenomen som befinner sig i gränslandet mellan det 'fysiska' och det 'psykiska', mellan 'verklighet' och 'konstruktion'.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2007

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Sekel Bokförlag

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • Sociology
 • late modernity
 • risk
 • models of explanation
 • housing
 • social explanations
 • social causes
 • Malmö
 • Sweden
 • survey
 • critical realism
 • environmental illness
 • sick building
 • medically unexplained
 • Social structures
 • Sociologi
 • risk
 • Malmö
 • Sociala strukturer

Status

Published

Handledare

 • Anna-Lisa Lindén

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-976529-6-4

Försvarsdatum

23 mars 2007

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Palaestra, Lundagård

Opponent

 • Rolf Lidskog (professor)