Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkan

Sociologiska institutionen samarbetar med det omgivande samhället.
I Lunds universitets strategiska plan har samverkan en viktigt roll. Sociologiska institutionen har en lång tradition av nära samarbete med det omgivande samhället. På dessa samverkanssidor hittar du aktuella exempel där vi på Sociologen samverkar med olika aktörer ute i samhället.

Männniskor på en gågata.

 

Samverkansavtal med Region Skåne/Kultur Skåne

Kultur Skåne och Sociologiska institutionen har tecknat ett övergripande samverkansavtal. Inom ramarna för detta avtal bedrivs specifika samarbeten i projektform vilka har särskilda avtal där det gemensamma projektets mål, syften, genomförande och finansiering tydligt formuleras.

Samverkansområden

Parterna har tillsammans identifierat följande samverkansområden:

  • Parterna identifierar gemensamt angelägna undersökningsområden och forskningsfrågor
  • Parterna utvecklar tillsammans former för kvalificerade studentinsatser, t ex uppsatsarbeten och verksamhetsförlagd utbildning, praktikplatser och studentmedarbetarplatser.
  • Parterna utvecklar former för utbyte av utbildning och kompetensutveckling med avseende på vetenskaplig kunskap om och erfarenhet från kulturfältet med relevans för studenter och personal. Parterna åtar sig t ex att genomföra föreläsningar och liknande insatser för varandra.
  • Parterna åtar sig att tillsammans utveckla modeller för finansiering av forsknings-, utvecklings- och undervisningsinsatser.
  • Parterna åtar sig att söka finansiering för forskningsinsatser inom ramen för t ex doktorandtjänster och post dok tjänster inom fälten kultur, kulturpolitik, kulturarbete och kulturadministration.

 

Mats Hallberg


– För oss på Kultur Skåne är samarbetet med Sociologiska institutionen värdefullt eftersom det ger oss en vetenskaplig grund för det regionala utvecklingsarbetet och för nämndens nya kulturpolitiska uppdrag. Det ger oss också en akademisk förankring av vår personals kompetensutveckling säger Mats Hallberg, Avdelningschef och biträdande kulturchef, Kultur Skåne.
 

Exempel på projekt

genom samverkansavtalet med Region Skåne

Film i Skåne

Under 2013 genomfördes en förstudie om behovet för en filmstrategi för Regionen på uppdrag av Kultur Skåne, Region Skåne.

I förstudien kartläggs ambitioner, intressen, kompetenser, relationer och utvecklingspotentialen hos olika aktörer i den skånska filmmiljön. Huvudfokus låg på den regionala filmmiljöns humankapital, institutionella och finansiella infrastrukturella förutsättningar för utvecklingen av film som kultur, konst och näring i Skåne.

Förstudien med titeln ”En förstudie om behovet av en strategi för det regionala filmområdet i Skåne” bidrog till antagningen i februari 2015 av en strategi för film för Regionen (Strategi för film och rörlig bild 2015-2020).

Kontakt: Chris Mathieu

Samverkan med Landskrona Foto

Landskrona Foto, Sociologiska institutionen och andra aktörer från Lunds universitet samverkar i syfte att stärka fotografins ställning i Sverige och Skandinavien.

Avsikten med samarbetet är att inledningsvis inventera och värdera behovet av olika insatser och aktiveter för att säkerställa att värdefull kunskap och material relaterat till fotografi inte går förlorad. Men samarbetet syftar även till att öka förståelsen för, färdigheterna kring, upplevelser och tolkningar av foto samt den roll foto spelar i det vetenskapliga arbetet men även i formandet av vår bild av samhället och världen.

Kontakt: Britt-Marie Johansson, Christer Lindberg, Chris Mathieu.

Ung Kraft

Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om betydelsen av unga och unga vuxnas delaktighet och inflytande i det offentligt stödda kulturlivet.  

Olika kulturinstitutioner i Skåne kommer att ta del av projektet och anställa unga vuxna med syftet att hitta modeller för hur ungas delaktighet i verksamheten skulle kunna bidra till att inkludera unga. Sociologiska institutionen kommer genom följeforskning att studera de olika verksamheterna och processerna i syfte att utvärdera dess effekt på ungas delaktighet.

Kontakt: Magnus Karlsson.

 

Samverkan med Stadskontoret i Malmö stad

Sociologiska institutionen och Malmö stad bedriver samverkan sedan augusti 2014. Samverkan bedrivs genom en tillsatt halvtidstjänst på Välfärdsavdelningen på Stadskontoret i Malmö stad.

Samverkansområden:

  • Parterna utvecklar tillsammans former för kvalificerade studentinsatser, t ex uppsatsarbeten och praktikplatser.
  • Parterna samverkar inom forskningsinsatser. Genom det Vinnovafinansierade samverkansprojektet AkUt bedriver forskare från samhällsvetenskapliga fakulteten in house-forskning i Malmö stad.
  • Parterna samverkar i konferenser och seminarier.

Kontakt: Agneta Mallén

 

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten