Sociologi: Moderna klassiker

Avancerad nivå, Sociologi, 15 hp, VT

SOCN04 Sociology: Modern classics, 15 credits

Kursen ges på engelska.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i socialantropologisk och sociologisk teoribildning med fokus på moderna klassiker inom de båda disciplinerna.

Kurslitteraturen är ämnad att inspirera kursdeltagarnas teoretiska och analytiska förhållningssätt till såväl skilda samhällsfenomen som teoribildningar. I kursen ges insikt och orientering om moderna samhällsvetenskapliga strömningar som avspeglar sig i tongivande diskussioner inom respektive discipliner.

Fokus ligger på texter som belyser kunskapssociologi, historieskrivning, identitet och symbolism.

Se kursplan, litteratur och kursplattform på vår engelska webbplats soc.lu.se/en.

Sök kursen via lu.se