Sociologi: Socialpolitisk styrning och management

Avancerad nivå. 15 hp. Sociologi. HT.

SOCN17 Sociology: Social Policy and Welfare Management, 15 högskolepoäng

Kursen ges på engelska.

I kursen analyseras många olika aspekter av socialpolitiken, bl.a. utbildning och personalutveckling, sysselsättning, riskhantering, bidragssystem, familjestöd och hälsovård utifrån följande frågeställningar:

  1. Vilket ansvar har staten (nationalstater och andra regeringsformer) förfinansiering och tillhandahållande av social välfärd? Frågan behandlas både historiskt och internationellt-komparativt.
  2. Vem blir föremål för statsfinansierad social välfärd och vilka kriterier och villkor tillämpas för att avgöra vem som är behörig? Hur kan behov mätas effektivt?
  3. Hur kan välfärdsinsatser genomföras verksamt och effektivt?
  4. Vilka nyheter inom socialpolitiken och vilka reformer från senare tid har haft en betydelsefull (såväl negativ som positiv) inverkan på genomförandet och resultaten av välfärdsinsatser?
  5. Vad kan utvärderingar av socialpolitiska insatser säga om kostnaden och nyttan av genomförandet av olika insatser och strategier?
  6. Hur har statens, frivilligorganisationers och vinstdrivande verksamheters roller förändrats när det gäller att erbjuda välfärdstjänster? Hur har allmänhetens syn på detta förändrats, i synnerhet mot bakgrund av nyare förändringar inom den offentliga sektorn (t ex krav på mätbarhet, upphandling av privata företag etc)?

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats soc.lu.se/en.

Sök kursen via lu.se