Fortsättningskurs socialantropologi SANA25

Fortsättningsnivå. 30hp. Socialantropologi. HT och VT

SANA25, Socialantropologi: fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i socialantropologiska teorier, metoderoch tillämpningar.

Vidare sker en fördjupning inom samhällsvetenskapens ochsocialantropologins teoretiska utveckling i ett historiskt perspektiv; genus ochsexualitet; visuell metod och representation; materialitet, materiell kultur ochkonsumtion.

Kursen består av följande delkurser:

  • Delkurs 1: Samhällsvetenskaplig och socialantropologisk teori
  • Delkurs 2: Genus och sexualitet
  • Delkurs 3: Visuell antropologi
  • Delkurs 4: Materialitet, samhälle och konsumtion

Kursen ges som fristående kurs och som obligatorisk kurs termin två inomkandidatprogrammet i socialantropologi.

Läs mer och ansök

Kurslitteratur och kursplan
Läs mer och sök kursen via lu.se