Sociologi fortsättningskurs distans

Fortsättningskurs. 30 hp. Sociologi. start HT. Bara @

SOCA07, Sociologi: Fortsättningskurs, distans, 30 högskolepoäng

För att läsa denna kurs måste du vara behörig genom att till exempel ha läst någon av våra nybörjarkurser. För att ta reda på om du är behörig, prata med studievägledningen.

Denna kurs ges som distanskurs på halvfart med start varje hösttermin.

 

Kursens syfte är att ge en fördjupad presentation av sociologisk teori och metod samt en djupare förståelse inom ett temaområde. Studenten väljer ett temaområde vid kursstart.

Kursen består av följande delkurser på vardera 7,5 högskolepoäng:

Delkurs 1: Sociologisk teori 1 (7,5 hp)

Utifrån en tematisk översikt över olika sociologiska begrepp och teorier fördjupas analysen på mikro-, meso- och makronivå. Framväxten av modernitetens institutioner och organisationer tydliggörs utifrån klassikerna mot vars bakgrund betydelsen av dagens identiteter, sociala rörelser och synen på kunskap analyseras. Emotionernas sociologi belyses och diskuteras. Genusfrågans olika ståndpunkter och kunskapssyner behandlas, liksom hur globaliseringen kan analyseras som ett världssystem.

Delkurs 2: Sociologisk teori 2 (7,5 hp)

Första hälften av delkursen ägnas grundläggande tankegångar hos Marx och Durkheim med strukturalismen som centralt perspektiv och begrepp. Den andra hälften av delkursen ägnas teoretiker som Norbert Elias och Pierre Bourdieu. Centrala begrepp som habitus, fält och figuration diskuteras. Kursens syfte är att pröva och diskutera begrepp som lämpar sig för analys av dagens samhälle.

Delkurs 3: Valbar temakurs (7,5 hp)

I denna kurs ska studenten fördjupa sina kunskaper inom något av de teman som erbjuds gällande termin. Valbara teman är socialpsykologi och organisationssociologi. Inom varje tema diskuteras såväl klassisk som modern sociologisk teori och forskning.

Delkurs 4: Metod (7,5 hp)

Delkursen ger fördjupade kunskaper i kvalitativa och kvantitativa metoder som används för att genomföra sociologiska analyser. Under kursen diskuteras olika filosofiska grunder för empiriska undersökningar samt praktiska tillvägagångssätt för informations- och datainsamling. Under kursens senare del ska studenten tillämpa kunskaperna genom övningar i dataanalys, intervjuteknik och deltagande observation.

 

Kurslitteratur och kursplan


Sök kursen via lu.se