Organisationssociologi 2

Nybörjarkurs. 15 hp. Sociologi. VT. Distanskurs.

SOCB51, Organisationssociologi II, 15 högskolepoäng

Fristående kurs på halvfart. Bara som distanskurs.

Behörighet: SOCB50 eller motsvarande.

Undervisningsspråk: Svenska

Kursens syften är att de studerande skall få en fördjupad förståelse för samhälleliga organisationer och organisationsformer från ett makro- meso- och mikrosociologiskt perspektiv.

 

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1. Organisationssociologiska perspektiv och begrepp (7,5 högskolepoäng)

Delkursens syfte är att fördjupa de studerandes kunskaper om klassiska och moderna teoretiska perspektiv inom sociologi med inriktning organisationssociologi. Under delkursen problematiseras begreppen arbete, arbetsdelning och arbetsorganisation utifrån sociologins klassiker samt hur dessa utgör grunden för och utvecklats inom modern organisationsteori.

Delkurs 2. Samhällsvetenskapliga metoder och organisationsanalys (7,5 högskolepoäng)

Delkursens syften är att de studerande tillägnar sig kunskaper om och förståelse för olika samhällsvetenskapliga metoder, kvantitativa och kvalitativa. Den studerande ska kunna integrera teori och praktik i en egen empirisk studie.

Målsättningen med delkursen är att de studerande med utgångspunkt från en fritt vald organisation och med egna problemformuleringar skall få en ökad förståelse för hur organisationer fungerar såväl internt som i förhållande till dess samhälleliga omgivning.


Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se