Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling

Nybörjarkurs. 15 hp. Pedagogik. HT

PEDB03 Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik, 15 högskolepoäng

Kursen består av två parallella spår. Det ena spåret är teoretiskt och metodologiskt medan det andra utgörs av en praktisk uppgift där de studerande ute på fältet använder sig av teori och metod för att göra en omfattningsmässigt begränsad men dock verklig behovsanalys i en organisation de själva väljer.

Inledningsvis diskuteras och analyseras kompetensbegreppet mot bakgrund av dagens arbetsmarknad. Frågor som rör vad utveckling av kompetens kan innebära och vilka krav sådan utveckling ställer tas också upp. Fortsättningsvis undersöks vad en behovsanalys kan vara och på vilka sätt och under vilka förutsättningar den kan tjäna som grund för beslut om kompetensutveckling.

Därefter skiftar kursen fokus till metod för behovsanalys. Här integreras undervisning i grundläggande forskningsmetodik med genomförandet av den praktiska uppgiften. Områden som tas upp i lektions- och/eller workshopform är således till exempel urval, metod för datainsamling, sammanställning och tolkning av data och rapportering. Kursens teoretiska del avslutas med hur resultatet från en behovsanalys används - beslut om målgrupp, målgruppsanalys, formulering av mål och planering för genomförande av en insats kommer därmed att beröras.

 

Kurslitteratur och kursplan
 

Sök kursen via lu.se