Sociologi: Grundkurs

Nybörjarkurs. 30 hp. Sociologi. HT och VT.

SOCA20, Sociologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng.

Kursen är en bred introduktion till sociologiämnet. Du får en inblick i hur människor påverkar, och påverkas av, det samhälle hon lever i. Centrala sociologiska teman och begrepp såsom ojämlikhet, status, socialisering och identitet diskuteras samt hur samhällen förändras och utvecklas. Du får också kunskap om hur sociologer studerar aktuella samhällsfenomen.

Kursens syfte är att ge en första grund för studier i ämnet sociologi och att göra deltagarna förtrogna med de perspektiv, metoder och teorier som sociologin arbetar med. Utgångspunkten för sociologiämnet är att människan är en social varelse som blir till i mötet med andra. Sociologi handlar om hur människor i samspel – med eller mot varandra – bidrar till att forma det samhälle de lever i, och hur detta samhälle i sin tur formar människors livsvillkor, värderingar och handlingsutrymme. Mänskligt samspel kan studeras på olika nivåer och sociologi inbegriper studier av såväl de minsta detaljerna i ett telefonsamtal till globala kulturella strömningar, allt från intima relationer mellan två personer till relationer mellan stater och organisationer.


Kurslitteratur och kursplan
 

Läs mer om kursen och sök kursen på lu.se