Sociologi: Internationell migration och samhällsutveckling

Nybörjarkurs. 15 hp. Sociologi. VT.

SOCB27 Sociology: International Migration and Development, 15 credits
(Sociologi: Internationell migration och samhällsutveckling)

Kursen ges på engelska.

På denna kurs får du undersöka kopplingen mellan migration och utveckling. Vilka är orsakerna till migration? Hur påverkas migrationen av de ojämlika förhållanden som finns mellan länder i världen?

Du får studera migration på så kallat mikro- eller individnivå, som ett individuellt beslut att flytta till ett annat land, eller som en familjestrategi för att öka sina inkomster. Även makroeffekter, eller samhälleliga effekter, av migration studeras på kursen.

Många migranter skickar en stor del av sin inkomst tillbaka till sina familjer. Hur påverkar dessa överföringar samhällen i sändande regioner? Du kommer också att studera hur sociala nätverk mellan sändande och mottagande länder påverkar migrationen och hur stater påverkar migrationsströmmar.

Syftet med kursen är att ge förmågan att identifiera orsakerna till migration och hur migration påverkar både sändande länder och mottagande länder.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats soc.lu.se/en.

Sök kursen via lu.se