Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner

Nybörjarkurs. 30 hp. Sociologi. HT och VT.

SOCA30, Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner, 30 högskolepoäng

Undervisningsspråk: Svenska, Moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.

Socialpsykologin har växt fram som ett forskningsfält mellan sociologi och psykologi. Socialpsykologin intresserar sig såväl för individens unika egenskaper som hur vi samspelar med andra och påverkas och utvecklas under omvärldens inflytande. I kursen presenteras teorier och begrepp som kan vara till hjälp för att förstå människors samspel och de strukturella sammanhang där samspelet äger rum.

Kursen Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner utgör en introduktion till sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på förhållandet mellan individ och samhälle. Kursen presenterar grundläggande socialpsykologiska teorier, begrepp och undersökningsmetoder. Kursens övergripande syfte är att ge studenten instrument för att kritiskt och självständigt analysera frågor kring hur individ och socialt samspel förstås och konstrueras i samhället. Fokus ligger därvid på samtida teman och problem, men kursen betonar också historiska perspektiv och jämförelser.

 


Kurslitteratur och kursplan
 

Läs mer om kursen och sök kursen på lu.se