Sociologi kandidatkurs distans

Kandidatkurs. 30 hp. Sociologi. Start HT. Bara @.

SOCK07, Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 högskolepoäng

Kursens syfte är att erbjuda fördjupad teoretisk och metodologisk kunskap inför examensarbetet. Stor vikt läggs vid att fördjupa studentens förståelse för och kunskaper om sociologins perspektiv och begrepp och hur dessa används analytiskt.

Kursen avslutas med författandet av ett examensarbete.

Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1. Teori (7,5 högskolepoäng)

Kursens syfte är att bredda och fördjupa kunskaperna i sociologiska perspektiv och begrepp samt uppöva studentens kritiska tänkande och analytiska förmåga.

Delkurs 2. Metod (7,5 högskolepoäng)

Kursen tar upp såväl vetenskapsteoretiska som metodologiska frågeställningar. Kunskaperna i både kvantitativ och kvalitativ metod fördjupas. Studenten tränar sin förmåga att självständigt söka material och litteratur samt på ett metodologiskt medvetet sätt tillämpa kvalitativ och kvantitativ metod.

Delkurs 3. Examensarbete (15 högskolepoäng)

Kursens huvudmoment består av författandet av ett vetenskapligt examensarbete av begränsat omfång. I anslutning anordnas handledning och seminarieövningar. Vid ett examinationsseminarium ska studenten opponera på ett annat examensarbete.


Kurslitteratur och kursplan

Sök kursen via lu.se