The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Caroline Spannel Brnelic.

Caroline Spannel Brnelic

Study adviser

Photo of Caroline Spannel Brnelic.

Utvärdering av SI-verksamheten vid Lunds universitet 2022/23

Author

 • Joakim Malm
 • Lise-Lotte Mörner
 • Linda Dahlberg
 • Arthur Holmer
 • Niklas Erben Johansson
 • Helena Elvén Eriksson
 • Ulla Wingren
 • Rebecca Gagnemo Persson
 • Annelie Augustinsson
 • Jenny Gårdling
 • Karin Stenkula
 • Connie Lethin
 • Sofia Rosendahl
 • Pernilla Honoré
 • Caroline Spannel Brnelic

Summary, in Swedish

Enkelt uttryckt är Samverkansinlärning (SI) en studiecirkel kopplat till en utmanande kurs. SI leds av en senior student som utformar läraktiviteter där studenterna arbetar i grupper med att förklara och förtydliga svårt kursmaterial. Målsättningen med SI, förutom förbättrade prestationer i den aktuella kursen, är att studenterna skall utveckla goda studiestrategier och bli mer självständiga i sitt lärande. Denna rapport behandlar SI-verksamheten vid Lunds universitet under läsåret 2022/23. Målsättningen är att läsaren skall få en god bild av hur SI bedrivs vid lärosätet och hur insatsen upplevs av deltagare och studentledare. Rapporten bygger dels på kvantitativa data – SI-närvaro, samt närvaron kopplat till studenternas prestationer i SI-stödda kurser. Och dels på kvalitativa data från enkäter till deltagare och SI-ledare, dels information frän metodhandledare och SI-koordinatorer. Under läsåret 2022/23 kompletterades undervisningen i 204 kurstillfällen av SI där totalt 266 studentledare ledde SI-pass. 5200 studenter vid universitetet deltog på passen under läsåret. Medelnärvaron var 23 % och 53
% av studenter med tillgång till SI provade på att besöka åtminstone ett pass. Dessa siffror betyder att SI-verksamheten vid Lunds universitet är en av de största vid lärosäten i Europa (SI finns på 75+ högre lärosäten i Europa). SI-verksamheten följer också grundläggande SI-principer på ett bra sätt enligt deltagarna. Exempelvis på så sätt att deltagarna har ett stort inflytande över agendan på SI-passen och att arbetet med att förstå utmanande kursmaterial bedrivs genom arbete och diskussion i grupp. SI-ledaren ser till att arbetet går
framåt genom att ställa frågor och uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina kunskaper till varandra.
Studenternas drivkraft att gå på SI-passen är i huvudsak meningsorienterad genom att de vill få en bättre förståelse av ämnet och för att det är roligt att diskutera kursinnehåll med kurskamrater. Vad ger då deltagande på SI för närvarande studenter? Jämförelser av närvaro på SI och genomströmning på SI-stödd kurs antyder att chanserna att klara kursen vid ordinarie examination(er) ökar med ökad SI-närvaro. Deltagande studenter upplever dessutom i stor utsträckning att SI leder till att de bättre förstår vad som förväntas av dem i kursen, är ett effektivt stöd att ta sig fram i kursen, ökar intresset för ämnet och ger dem en djupare förståelse av kursinnehållet. Dessutom anser en stor andel av deltagarna att de utvecklar generella färdigheter såsom problemlösning, kritiskt tänkande, lagarbete och presentation av akademiskt material inför
andra. En betydande del av SI-deltagarna anger att de åtminstone till viss del utvecklar sitt sätt att studera och förbättrar sitt akademiska självförtroende. Lite mer än en fjärdedel av de svarande på enkäten anser att SI varit viktigt för att skaffa studiekamrater, vilket kan vara mycket betydelsefullt för att känna tillhörighet inom akademien och ge ytterligare motivation till fortsatta högre studier.
De dominerande svarsteman på öppna enkätfrågor rörande vad som är bäst med SI samt vad som skiljer SI-pass från ordinarie undervisning är desamma för bägge frågorna. Det handlar om att deltagarna uppskattar diskussionen/samarbetet samt atmosfären och arbetsmiljön på passen. Vidare gillar studenterna fokus på djupare förståelse av kursinnehållet. På frågan vad man tycker kan förbättras med SI-passen anser en del av deltagarna att strukturen på passet ibland kan vara tydligare och att arbetet under passen ibland kan kännas ineffektivt.
Det är roligt att konstatera att de allra flesta SI-ledarna trivs i sin roll, känner sig nöjda med sitt jobb och upplever att de gör skillnad för sina deltagare, baserat på deras enkätsvar. Dessutom utvecklar de i hög grad i olika färdigheter som kommunikation, grupphantering och ledarskap.

Department/s

 • Environmental Engineering (M.Sc.Eng.)
 • Education Office, LTH
 • Supplemental Instruction
 • Supplemental Instruction
 • Study support and learning
 • Student Affairs
 • Section 1
 • General Linguistics
 • Unit for Educational Services
 • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
 • Integrative Health Research
 • Health-promoting Complex Interventions
 • Care in high technological environments
 • Glucose Transport and Protein Trafficking
 • Department of Business Law
 • Professional Services
 • Education

Publishing year

2023-10-01

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Lund University

Topic

 • Learning

Status

Published

Research group

 • Integrative Health Research
 • Health-promoting Complex Interventions
 • Care in high technological environments
 • Glucose Transport and Protein Trafficking

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-984120-5-5