The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Caroline Spannel Brnelic.

Caroline Spannel Brnelic

Study adviser

Photo of Caroline Spannel Brnelic.

UTVÄRDERING AV SI-VERKSAMHETEN VID LUNDS UNIVERSITET 2019/20

Author

 • Joakim Malm
 • Leif Bryngfors
 • Lise-Lotte Mörner
 • Pernilla Honoré
 • Sofia Rosendahl
 • Arthur Holmer
 • Niklas Erben Johansson
 • Karin Stenkula
 • Emma Angsås
 • Annelie Augustinsson
 • Rebecca Gagnemo Persson
 • Jenny Gårdling
 • Ulla Wingren
 • Helena Elvén Eriksson
 • Pavla Kruzela
 • Maria Bangura Andersson
 • Ulrika Reichert
 • Caroline Spannel Brnelic

Summary, in Swedish

Enkelt uttryckt är Samverkansinlärning (SI) en studiecirkel kopplat till en utmanande kurs. SI leds av en senior student som utformar läraktiviteter där studenterna arbetar i grupper med att förklara och förtydliga svårt kursmaterial. Målsättningen med SI, förutom förbättrade prestationer i den aktuella kursen, är att studenterna skall utveckla goda studiestrategier och bli mer självständiga i sitt lärande. Denna rapport behandlar SI-verksamheten vid Lunds universitet under läsåret 2019/20. Målsättningen är att läsaren skall få en god bild av hur SI bedrivs vid lärosätet och hur insatsen upplevs av deltagare och studentledare. Rapporten bygger dels på kvantitativa data – SI-närvaro samt närvaron kopplat till studenternas prestationer i SI-stödda kurser. Och dels på kvalitativa data från enkäter till deltagare och SI-ledare samt information frän metodhandledare och SI-koordinatorer.Under läsåret 2019/20 kompletterades undervisningen i 160 kurstillfällen av SI där totalt 235 studentledare ledde SI-pass. 4200 studenter vid universitetet deltog på passen under läsåret. Medelnärvaron var 25 % och 50 % av studenter med tillgång till SI provade på att besöka åtminstone ett pass. Dessa siffror betyder att SI-verksamheten vid Lunds universitet är en av de största vid lärosäten i Europa. SI-verksamheten följer också grundläggande SI-principer på ett bra sätt enligt deltagarna. Exempelvis på så sätt att deltagarna har ett stort inflytande över agendan på SI-passen och att arbetet med att förstå utmanande kursmaterial bedrivs genom arbete och diskussion i grupp. SI-ledaren ser till att arbetet går framåt genom att ställa frågor och uppmuntrar
deltagarna att dela med sig av sina kunskaper till varandra. Studenternas drivkraft att gå på SI-passen är i huvudsak meningsorienterad genom att de vill få en bättre förståelse av ämnet och för att det är roligt att diskutera kursinnehåll med kurskamrater. Vad ger då deltagande på SI för närvarande studenter? Jämförelser av närvaro på SI och genomströmning på SI-stödd kurs antyder att chanserna att klara kursen vid ordinarie examination(er) ökar med ökad SI-närvaro. Deltagande studenter upplever dessutom i stor utsträckning att SI leder till att de bättre förstår vad som förväntas av dem i kursen, är ett effektivt stöd att ta sig fram i kursen, ökar intresset för ämnet och ger dem en djupare förståelse av kursinnehållet. Dessutom anser en stor andel av
deltagarna att de utvecklar generella färdigheter såsom problemlösning, kritiskt tänkande, lagarbete och presentation av akademiskt material inför andra. En betydande del av SI-deltagarna anger att de åtminstone till viss del de utvecklar sitt sätt att studera och förbättrar sitt akademiska självförtroende. Ca en fjärdedel av de svarande på enkäten anser att SI varit viktigt för att skaffa studiekamrater, vilket kan vara mycket betydelsefullt för att känna tillhörighet inom akademien och ge ytterligare motivation till fortsatta högre studier.
De dominerande svarsteman på öppna enkätfrågor rörande vad som är bäst med SI samt vad som skiljer SI-pass från ordinarie undervisning är desamma för bägge frågorna. Det handlar om att deltagarna uppskattar diskussionen/samarbetet samt atmosfären och arbetsmiljön på passen. Vidare gillar studenterna fokus på djupare förståelse av kursinnehållet. På frågan vad man tycker kan förbättras med SI-passen anser en del av deltagarna att strukturen på passet ibland kan vara tydligare och att arbetet under passen ibland kan kännas ineffektivt.
Aktiva SI-ledare och SI-ledaralumner i arbetslivet fick svara på enkäter rörande de färdigheter man tränar och utvecklar i sitt SI-arbete. Här framkom att de svarande generellt tyckte att de blivit bättre på ett flertal färdigheter inom områdena kommunikation, ledarskap och handhavande av grupper samt vissa personliga färdigheter. En stor majoritet av SI-ledaralumnerna ansåg dessutom SI-ledarskapet givit dem en fördel när de sökt jobb och att man haft god nytta av SI-färdigheterna i sitt yrkesverksamma liv. Enkätundersökningen av
aktiva SI-ledare samt SI-ledaralumner vid Lunds Universitet var en del av en internationell undersökning där två andra SI-program vid North West University i Sydafrika och University of Missouri Kansas City ingick. Resultaten från enkäterna vid dessa lärosäten speglade resultaten från Lunds universitet. Således verkar SI-ledarna generellt vinna en hel del genom sin tjänstgöring, oavsett lärosäte och land, som de senare har nytta av i sitt yrkesverksamma liv.

Under den andra hälften av vårterminen 2020 övergick SI-passen till att ges på distans pga Coronapandemin. Många metodhandledare och SI-ledare gjorde ett fantastiskt jobb med att snabbt ställa om verksamheten. Enkätsvar från deltagare på distans-SI visade att SI-passen var uppskattade och att fördelarna man fick från att delta motsvarade de som man får på reguljär sals-SI. Dock framträdde ett antal utmaningar. Närvaron var betydligt lägre på distans-SI jämfört med sals-SI. Mötena kändes ofta som lite mer tidsineffektiva när de gick
på distans, ledarna fick en svårare uppgift med att hålla reda på tekniken vid sidan av att leda SI-passet, och deltagarna/ledarna saknade den sociala dimensionen man får vid sals-SI med möjlighet att kunna snacka lite
om annat och att kunna läsa av kroppsspråk. Möjligheten att prova på distans-SI vid Lunds universitet har varit berikande och gett inspiration till att utveckla konceptet. Distans SI bör även i mer normala tider kunna vara ett bra komplement till sals-SI vad gäller att stödja studenter i utmanande kurser. Speciellt vid distanskurser, men även för att stödja studenter som inte har möjlighet att delta på sals-SI, exempelvis pga föräldraskap, deltidsarbete, långa pendlingstider, mm mm.
Under läsåret 2019/20 gjordes också en studie av läraktiviteter under SI-pass. Studien visade att de huvudsakliga aktiviteterna på SI-pass handlar om att förklara och tydliggöra det som är svårt i kursen. Men att man också avsätter betydande del av tiden för att få en djupare förståelse av det behandlade kursmaterialet genom analyserande och reflekterande aktiviteter.

Department/s

 • Supplemental Instruction
 • Supplemental Instruction
 • Student Affairs
 • Professional Services
 • Department of Business Law
 • Section 1
 • General Linguistics
 • Glucose Transport and Protein Trafficking
 • EXODIAB: Excellence of Diabetes Research in Sweden
 • Care in high technological environments
 • Health-promoting Complex Interventions
 • Integrative Health Research
 • Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
 • Department of Service Studies
 • School of Social Work
 • Education

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Lund University (Media-Tryck)

Topic

 • Educational Sciences

Status

Published

Research group

 • Glucose Transport and Protein Trafficking
 • Care in high technological environments
 • Health-promoting Complex Interventions
 • Integrative Health Research

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-984120-4-8