The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Erik Hannerz

Erik Hannerz

Associate senior lecturer

Erik Hannerz

GÅ UT OCH TA EN ÖL? : Om eufemismer för spontant men förberett graffitiskrivande

Author

  • Erik Hannerz

Editor

  • Erika Andersson Cederholm
  • Katarina Jacobsson
  • David Wästerfors

Summary, in Swedish

Under mitt fältarbete kring graffiti var ”ska vi inte gå och ta en öl?” en återkommande
uppmaning bland deltagarna, även formulerad som ”gå ut och röka”, ”ta en promenad”, osv. Även om dessa förslag i sig knappast är unika för graffiti, visade sig deras betydelser och konsekvenser vara just det. I detta kapitel ska jag analysera hur dessa sociala uppmaningar användes som subkulturella eufemismer för att initiera kollektiva ”göranden” av graffiti. Jag vill också visa hur uppmaningarna inbegrep en sekvensering av dessa göranden – ett temporalt ordnande – samt förhandlingar kring vad som skulle göras och hur. Jag kommer att med utgångspunkt i Goffmans (1967) begrepp action visa på hur dessa eufemismer anspelar på en allestädes närvarande subkulturell utmaning, men att sättet på vilket de uttrycks ändå möjliggör ett avböjande av utmaningen som varken hotar uppmanaren eller de uppmanades subkulturella status eller identiteter. Detta blir särskilt tydligt när vi jämför med andra och mer direkta uppmaningar i mitt material.
Följden blir att det kollektiva görandet av graffiti kan ges en spontan ton trots att det
i själva verket redan är förberett, vilket känslomässigt bringar ordning till riskerna i
utförande och utfall.

Department/s

  • Sociology
  • Department of Sociology

Publishing year

2023

Language

Swedish

Pages

111-119

Publication/Series

Den empiriska glädjen : En vänbok till Malin Åkerström

Document type

Book chapter

Publisher

Lunds universitet : Sociologiska institutionen

Topic

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-7267-477-6
  • ISBN: 978-91-7267-476-9