Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rewriting the City: Graffiti and the Subcultural Appropriation of Space

Hur graffitimålare ser på och använder sig av det offentliga rummet.

Finansierat av Riksbankens Jubileumfond

Syftet med projektet är att utforska relationen mellan graffitimålande och försöken från myndigheternas sida att begränsa detsamma. Trots att forskningen kring graffiti växer för varje år samt en högljudd offentlig debatt kring vad graffitin kostar att sanera, saknas det fortfarande en svensk genomgång av vilken effekt försöken att begränsa graffitin har haft. Den tidigare forskningen har främst ägnat sig åt en antagen spänning mellan legala och illegala aspekter av graffitin, direkt relaterad till konst kontra vandalism, i stället för att utforska de mer djupgående skillnader som dessa studier implicerar kring hur graffitimålare definierar ’var’, ’hur’ och ’varför’ graffitin ska vara.

Detta projekt tar dessa interna subkulturella skillnader som sin utgångspunkt och sätter dem i relation till hur graffitimålare uppfattar, tolkar och agerar i relation till det urbana rummet, men också hur detta görs i relation till myndigheternas försök att begränsa graffitin: Hur definieras och görs gränsdragningar mellan det lagliga/olagliga, äkta/falska, konst/skadegörelse, samt hur utsträcks dessa till ’var’ och ’hur’ graffitin ska vara?

Metodologiskt är detta ett projekt inspirerat av urbanetnografi, där datainsamlingen sker genom intervjuer i det urbana rummet, s.k. go-alongs, samt gruppintervjuer, strukturerade utifrån vad, var och hur graffitin är och ska vara.

Projektet påbörjades våren 2015 och beräknas slutföras under 2018.

För mer information om projektet se denna sida på engelska.

Forskare på projektet