Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handboken

Att bedriva forskarstudier vid Sociologiska institutionen – en introduktion

På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter, däribland den samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand - som man kallas när man är forskarstuderande - är du en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.

Vid Sociologiska institutionen bedrivs forskarutbildning i ämnena sociologi och socialantropologi. Vid institutionen finns ett tjugotal doktorander, och vi antar normalt nya doktorander en gång om året. Mer information om forskarutbildningen hittar du här i Handboken.

Välkommen!

Studierektor för forskarutbildningen, Sara Eldén

Innehållsförteckning

Vad är forskarstudier?

Behörighet och antagning

Avhandlingsarbetet och doktorandkurser

Undervisning som doktorand

Efter att du anställts som forskarstudent

Anställningsvilkor


Vad är forskarstudier?

Utbildningen till doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 75 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 165 högskolepoäng.

För doktorsexamen skall den studerande författa en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling), som skall baseras på ett självständigt forskningsarbete och vara av god vetenskaplig standard. Avhandlingen skall försvaras vid en offentlig disputation i den ordning som föreskrivs i högskoleförordningen och i lokala bestämmelser för den samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund.

Forskarutbildning sker enligt en studieplan som är fastställd av institutionsstyrelsen och fakulteten (se nedan studieplanerna i respektive ämne). Den enskilde forskarstudenten följer en individuell studieplan (se nedan) som upprättas av doktoranden och de båda handledarna i samråd och skall godkännas av prefekten. Studieplanen revideras i januari varje år.

SFS och Fakultetens doktorandinformation

Sveriges Förenade Studentkårer har sammanställt en doktorandhandbok på engelska med nyttig information om allt som rör forskarstudier.

Läs doktorandhandboken på webbplatsen PhD Handbook (nytt fönster)

Samhällsvetenskapliga fakultetens information till doktorander

På Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats finns information som specifikt rör forskarutbildningen vid fakulteten – allt från studieplaner och kurser till finansiering och handledning.

Samhällsvetenskapliga fakultetens informationssida om forskarutbildning.

Samhällsvetenskapliga doktorandrådet vid Lunds universitet har tagit fram en guide på engelska om livet som doktorand vid Lunds universitet. Guiden vänder sig till alla nya doktorander men främst dem som är nya i Sverige. 

Läs doktorandhandboken på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats (PDF, nytt fönster)

Forskarutbildningsrådets uppgift är att bevaka och främja forskarutbildningen i enlighet med Högskoleförordningen och universitetets föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Information om forskarutbildningsrådet

Behörighet och antagning

Utlysning av doktorandtjänster i sociologi sker oftast en gång per år. Utlysningar av doktorandtjänster i socialantropologi sker något mer sällan. Utlysning sker i december månad med anställning nästföljande år i september. Lediga anställningar vid Lunds universitet.

När du ansöker om en doktorandtjänst ska du inkomma med en forskningsplan. Denna ska utformas enligt följande mall (PDF).

För att bli antagen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär att du har en avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt skaffat dig i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden skall förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet (sociologi, socialantropologi) på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Doktoranden skall också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

För varje forskarstuderande måste det finnas en finansieringsplan som avser hela den beräknade studietiden.

Till utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen antas huvudsakligen sökande som anställs som doktorand. Lunds universitet inrättar inte stipendier för forskarutbildning. Däremot kan utbildningen finansieras med stipendium som är inrättat av en extern aktör, till exempel en kommun eller ett forskningsinstitut (se vidare: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forsknin…).

Vid Lunds universitet finns en så kallad antagningsordning för forskarutbildning med regler som gäller oavsett vilket område man vill doktorera inom. Besök vår medarbetarwebb för att ladda ner PDF:en Antagningsordning avseende utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet.

Avhandlingsarbetet och doktorandkurser

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, varav 165 högskolepoäng utgörs av avhandlingsarbetet och resten av doktorandkurser av olika slag. Under det första halvåret väljer doktoranderna två handledare i samråd med prefekt eller studierektorn för forskarutbildningen.

Avhandlingsarbetet

Avhandlingsarbetet omfattar 165 högskolepoäng och utgör navet i utbildningen. Tre formella hållpunkter är tänkta att fungera som hjälp i de olika faserna. Relativt tidigt i arbetet håller doktoranden ett idéseminarium. Vid detta tillfälle presenteras huvudsakligen avhandlingsprojektets problemställning, men även dess teoretiska utgångspunkter och planerad metodik bör ingå. Efter ungefär halva avhandlingsarbetet hålls ett mittseminarium, där en inledning samt ett sammanhängande avsnitt ur den kommande avhandlingen presenteras. Två disputerade forskare utses som särskilda läsare inför mittseminariet. En sista hållpunkt utgörs av slutseminariet.

Avhandlingen kan ha formen av en monografi eller en sammanläggningsavhandling där olika delar (i formen av akademiska papper) samlas i en "kappa".

När doktoranden närmar sig utbildningens slutfas (disputationen) ska både doktorand och handledare säkerställa så allt går så smidigt som möjligt. Institutionen har därför tagit fram en ’lathund’ samt vissa lokala riktlinjer. Fakulteten har också utformat en lathund med påminnelser om de viktigaste stegen och måtten att vidta under den sista tiden fram till disputation. Nedan hittar du länkar till institutionens och fakultetens ’lathundar’ samt riktlinjer inför disputationen.

Doktorandkurser

Kursdelen omfattar 75 högskolepoäng. Kursdelen kan läsas i form av gemensamma kurser och i form av individuella kurser, s.k. läskurser. En mer specificerad beskrivning av obligatoriska moment finns i respektive ämnes studieplaner (se rubrik ovan Vad är forskarstudier samt Bilaga 6 här nedan). Institutionen erbjuder kurser varje år. Dessa utannonseras internt. Även Samhällsvetenskapliga fakulteten ger årligen en rad doktorandkurser. De flesta handledare erbjuder dessutom läskurser. Dessa finns presenterade vid respektive handledares hemsida.

Sociologiska institutionens interna doktorandkurser

Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandkurser

En student som genomgått viss utbildning på avancerad nivå kan tillgodoräkna sig denna i forskarutbildningen efter beslut av studierektor för forskarutbildningen. Poängen ligger till grund för reducering av doktorandtjänstens längd. Tillgodoräknanden prövas på doktorandens egen begäran.

Man kan även delta i doktorandkurser utanför den egna närmiljön. Runt om i Sverige och i andra länder anordnas kurser som kan infogas i den egna utbildningen. Kostnader för kursdeltagande utanför fakulteten bekostas antingen via doktorandens FU-medel eller via andra, sökta bidrag.

Genomgångna doktorandkurser registreras genom att doktoranden lämnar in ett intyg, med eventuella kursintyg som bilaga, till administratören för forskarutbildningen. Denne ser till att kurserna registreras i Ladok.

Individuell Studieplan

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan för att strukturera och organisera utbildningen. Studieplanen upprättas i samråd mellan handledare och doktorand, och fastställs sedan av prefekten och arkiveras på institutionen.

Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan för doktorandens forskarutbildning och avhandlingsarbetet, inklusive avklarade och planerade kurser, en plan över handledningens omfattning och organisering, liksom en plan över genomförd och planerad institutionstjänstgöring samt en studiefinansieringsplan.

Doktorandens individuella studieplan ska följas upp varje år. Vid förändringar i studietakten, såsom frånvaro p.g.a. sjukdom eller föräldraledighet, ska studieplanen revideras.

Handledare

Du som doktorand har två handledare. Dessa utses under det första halvåret i samråd med prefekt eller studierektorn för forskarutbildningen. Alla doktorander har rätt att byta handledare.

Undervisning som doktorand

Som doktorand förväntas du förutom dina forskarstudier undervisa inom ramen för grundutbildningen och/eller ta dig an administrativa sysslor.

Doktoranders undervisning intar en särställning eftersom det dels är frivilligt, dels är reglerat av formella styrdokument. Det kan dock uppstå spänningar mellan olika förväntningar i organisationen, till exempel mellan krav på ansvarstagande i undervisningen och krav som ställs inom ramen för forskarutbildningen. Man måste därför kunna hantera olika roller under sin utbildningstid – som forskarstuderande med åtföljande utbildningshierarki och som forskar- och lärarkollega i mer jämlika relationer.

När du som doktorand undervisar är det i första hand studierektorn för grundutbildningen som sköter planeringen, och han/hon kommer tidigt att samråda med dig för att ta reda på undervisningsintressen mm. Vi arbetar oftast med lärarlag på våra olika kurser vilket ger dig stöd när du börjar undervisa, och studierektorn för grundutbildningen kommer även här att bistå på olika sätt.

Du har också möjlighet att gå med i vårt mentorsprogram som är till för att stödja dig som är ny i undervisningssammanhang. Läs mer om mentorsprogrammet här.

Högskolepedagogik

Doktorand som undervisar ska ha genomgått "inledande högskolepedagogisk utbildning" omfattande två veckor, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap. Detta påverkar inte antagningsprocessen, men innebär att du innan du får pedagogiska uppdrag kommer att ges tillfälle att gå en kurs (motsv.) omfattande minst två veckors högskolepedagogisk utbildning.

Under din doktorandtid kommer du också att få tillfälle att bevista olika högskolepedagogiska kurser som ges antingen av fakulteten, eller av universitetets avdelning Centre for Educational Development (CED). De listar på sin hemsida alla aktuella högskolepedagogiska kurser. Din pedagogiska utbildning planeras i samråd med handledare och studierektor.

Det är universitetets explicita målsättning att alla fast anställda lärare skall ha 10 veckors högskolepedagogiska kurser i bagaget.

Hur påverkas din anställning av pedagogiska uppdrag?

Doktorandtjänsten omfattar 4 år. En doktorand kan delta i institutionsarbete (undervisning, ev. administration) om högst 20% av full arbetstid. Doktoranden kompenseras genom motsvarande förlängning av studietiden. Du som är doktorand i sociologi och socialantropologi får också förlängning för deltagande i högskolepedagogiska kurser (motsvarande högst 7,5 högskolepoäng).


Efter att du anställts som forskarstudent

Som doktorand är du tidsbegränsat anställd vid Lunds universitet, Sociologiska institutionen.

Introduktionsdagar

En introduktion äger rum tidigt under den nyantagnes första termin på institutionen. Här får nyantagna doktorander information från och tillfälle tala med prefekt, studierektor för forskarutbildningen, studierektor för grundutbildning, personalansvarig, skyddsombud och andra personer på institutionen. Även fakulteten anordnar introduktionsdagar för nya doktorander. Dessutom inbjuds alla nyanställda att delta i universitetets "Introduktion för nyanställda". Arrangemanget äger normalt rum en gång per termin. Här behandlas frågor kring t ex anställningsvillkor, arbetsmiljö, företagshälsovård, personalorganisationer. Här ges också en introduktion av den stora organisationen Lunds universitet och dess historia.

Anställningsbevis

Ett anställningsbevis skickas till nya doktorander en tid efter det att antagningsprocessen är avslutad. Du ska inte signera ett anställningskontrakt. 

Löneutbetalningar

Om du har ett svenskt personnummer och ett svenskt bankkonto: ansök hos Skatteverket om en A-skattsedel och rapportera ditt bankkonto till Nordea. Meddela också dessa uppgifter till institutionens personaladministratör.

Läs mer om hur du gör på Medarbetarwebben

Information om du inte har ett svenskt personnummer och bankkonto

Personnummer

Institutionens personaladministratör ansöker om samordningsnummer för nya doktorander som inte är svenska medborgare. På plats i Lund ska du sedan (om du inte är svensk medborgare) besöka Skatteverket för att ansöka om personnummer. Därefter kan du ansöka om ett ID-kort och ett svenskt bankkonto. 

Försäkringar

Som anställd omfattas du av olika försäkringar.

Läs om detta på Medarbetarwebben

Boende

På denna länk finns information för att börja leta bostad (på Lunds universitets webbplats)

Anställningsvilkor

Universitetet har samlat alla formella regler som styr verksamheten i portalen Regelverket på medarbetarwebben.

Lönefrågor och förlängning

En särskild lönesättning tillämpas för doktorander. Som nyanställd doktorand placeras du normalt i den ingångslön som fastställts av fakulteten. Din lön höjs sedan efter varje uppnådd etapp i forskarutbildningen. Denna sker vid tre olika tillfällen: efter avklarade 60, 120 respektive 180 hp. Handledaren lämnar intyg till prefekten.

Vid sidan av förlängning pga. utförd undervisning på institutionen, sker förlängning även efter sjuk- och föräldraledighet. Även vissa typer av tjänstledighet, men inte alla, kan ge förlängning (kolla på förhand med studierektor för forskarutbildningen eller personalansvarig). Regler finns även för förlängning av anställningstiden pga. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation.

När doktoranden påbörjar forskarutbildningen får hen en ”back-pack”, dvs. resurser som kan användas för aktiviteter som relaterar till forskarutbildningen och avhandlingsarbetet.

Läs mer om back-pack.

Rättigheter, skyldigheter och förväntningar

Doktorandtjänsten är en statlig anställning som innefattar en rad sociala förmåner, bland annat betald föräldraledighet, betald semester och statlig tjänstepension. Doktoranden får tillgång till arbetsplats, egen dator samt annat material som behövs för att utöva sitt arbete. Försäkring under arbetstid, arbetsrelaterade resor och fältarbeten ingår enligt de villkor som gäller för en statlig anställning.

Mer information om innebörden av att vara statligt anställd

Att vara nåbar

Skyldigheterna är mindre explicit uttryckta. Utöver de allmänna riktlinjer som anges av den statliga sektorns gemensamma värdegrund, offentlighetsprincipen och principen om rättssäker myndighetsutövning, är det av stor vikt att doktoranden är nåbar under arbetstid. Handledare och/eller arbetsgivare ska informeras om resor, utlandsvistelser och annan frånvaro, och giltiga kontaktuppgifter ska alltid meddelas. Om doktoranden av någon anledning inte är nåbar under en viss period ska handledaren och/eller arbetsgivaren informeras i förväg.

Semester

Ansökan om semester måste lämnas in, och all intjänad semester bör tas ut under semesteråret i enlighet vad som anges i semesterlagen och Lunds universitets riktlinjer. Vid doktorandanställningens slut ska all intjänad semester vara uttagen.

Vid sjukdom

Du anmäler sjukfrånvaro direkt till personalansvarig när du blir sjuk. När du är frisk igen registrerar du din sjukförsäkran för sjukperioden i Primula webb.

Läs mer om sjukfrånvaro på medarbetarwebben.

Föräldraledighet, föräldrapenning och föräldraförsäkring

Föräldraledighet berättigar till förlängning av forskarutbildningen.

Läs mer på medarbetarwebben.lu.se.

Förmåner

Du har olika förmåner som anställd vid Lunds universitet, bland annat friskvårdsersättning.

Läs mer på medarbetarwebben.

Närvaro på arbetsplatsen

Om doktoranden inte tillbringar tillräckligt av sin arbetstid på institutionen kan arbetsplatsen komma att delas med/överlåtas till andra. När doktorandtjänsten upphör finns ingen garanti för tillgång till egen arbetsplats, dator eller andra resurser.

Aktivt bidra till den kollektiva miljön på institutionen

Det finns krav om att doktorander aktivt bidrar till den kollektiva miljön på institutionen. Närvaro vid och deltagande i de allmänna forskarseminarierna och andra gemensamma forskningsaktiviteter är det mest uppenbara. Det finns därtill förväntningar om att doktorander också deltar i andra sociala aktiviteter på arbetsplatsen, tar ansvar för doktorandrådet (som ordförande och/eller deltagare), är representerade i institutionsstyrelsen och tar ansvar för mer informella uppgifter såsom att delta i olika beredande organ, i antagningsprocessen till forskarutbildning, i arbetsmiljöarbetet och i arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Doktorandrådet: ditt eget kollegium

Vid institutionen finns två av doktoranderna valda doktorandrepresentanter samt ett doktorandråd som är en sammanslutning för att tillvarata doktorandernas intressen på institutionen. Doktorandrådet träffas normalt en gång i månaden. I doktorandrådet kan man ta upp frågor och problem man möter i sitt arbete som doktorand och som man har svårt att hantera på egen hand.

Arbetsmiljö

Läs om institutionens arbete med arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling på soc.lu.se/om-institutionen

Här (PDF) kan du läsa om våra rutiner för att förebygga och hantera konflikter mellan doktorander och handledare.

Vid Lunds universitet finns också en doktorandkår och doktorandombudsman som ger råd, stöd och information under tiden som doktorand (http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forsknin…). Övrig information om doktoranders rättigheter finns att läsa här: Doktorandhandbok.

Det finns därtill flera olika dokument som handlar om universitetets arbetsmiljö på Lunds universitets medarbetarwebb.

Guide till svensk akademi

Som ny forskare i det svenska systemet ställs man inför en rad frågor, om vad som gäller för meritering, hur nätverken ser ut, men också konkreta praktiska frågor. För att underlätta har Sveriges Unga Akademi utvecklat en guide som hjälper till att navigera svensk akademi och undvika tidskrävande hinder.

Ladda ner A Beginner’s Guide to Swedish Academia (PDF, ny flik)