Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Petra Östergren

Doktorand i socialantropologi

Sedan slutet av 1990-talet har jag forskat om svensk politik som handlar om kommersiell sex, detta med hjälp av socialantropologisk metod och teori. Det som har intresserat mig mest har varit dess paradoxer och motsägelser. Temat utforskade jag i min kandidatuppsats Västerländska tankedrag som påverkat sexköpslagens förarbeten (2000), min magisteruppsats Synden ideologiserad. Modern svensk prostitutionspolicy som identitets- och trygghetsskapare (2003) och boken Porr, horor och feminister (2006).  

I min doktorsavhandling som har arbetstitel The Swedish Sex Purchase Ban: Ethnography of a Law utforskar jag sexköpslagens funktioner, vilka jag länkar till större sociopolitiska skeenden och diskurser. Disputationen är planerad till våren 2016.

 

---

 

The Swedish Sex Purchase Ban: Ethnography of a Law

There are many features about the Swedish ban on sex purchase that can be approached from a social anthropological perspectives:  there is a gap between its claimed success and documented effects, the discourse is emotionally and morally charged, and it is a legal prohibition (rather than a policy) that different actors in Sweden wish to export and which those abroad seek to import. However, the law is never imported directly. It may be distorted and of course, rejected. Hence, the sex purchase law has different sets of meanings to the the different actors involved. It is a field of moral and political conflict, with its set of perpetrators, victims, witnesses and advocates. 

My Ph.D. research explores the functions of the Sex Purchase Ban and links these to wider socio-political events and discourses. It seeks to understand the law’s intentions, meanings and aims within its cultural context. One could also articulate it like this: What problem is the Sex Purchase Ban an answer to? In what way can the law be a key, a window, to understanding something else about the role of law, and ‘legal export’, in modern societies? What is that something else?

I have utilised a multi-sited fieldwork methodology, having visited several countries where there was a discussion about importing the Swedish law, and have done participant-observation and interviews in a variety of legal and policy forums connected with sex workers and anti-prostitution venues. My theoretical orientation is a combination of political anthropology, legal anthropology, moral anthropology and the anthropology of policy.

---

Läs mer om mitt arbete på www.petraostergren.com

---

Jag är även projektledare för DemandAT - Demand-side Measures Against Trafficking - ett forskningsprojekt som undersöker insatser och policy som inriktar sig på efterfrågesidan vid människohandel. Projektet är tvärvetenskapligt och finansieras av EU:s Sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik. Det inkluderar nio partners från olika europeiska länder och koordineras av International Centre for Migration Policy Development i Wien. Projektet pågår mellan januari 2014 till våren 2017. Den totala kostnaden är 3,2 miljoner euro, varav 2,5 miljoner är finansierat av EU. Lunds universitet blev genom projektet tilldelat 290 490 euro. 

Hela projektet undersöker vilken roll efterfrågan spelar i relation till människohandel samt de åtgärder som riktas mot efterfrågesidan för att minska människohandel inom olika områden, som t.ex. global varuproduktion, hushållsnära tjänster och tiggeri. Det ska inte bara utgå ifrån den juridiska termen ”människohandel” utan även analysera ett spektrum av exploatering och tvångssituationer samt importera insikter från andrområden. 

Målet är att ge en teoretisk och empirisk kunskapsbakgrund som kan ligga till grund för politiska beslut på europeisk och nationell nivå. Detta för att eliminera, eller åtminstone reducera, lidandet som följer av de värsta formerna av exploatering. Forskningen som görs inom ramen för projektet ska utmynna i policyrekommendationer. 

Den svenska studien fokuserar på människohandel för sexuella ändamål. Vi ska bl.a. jämföra prostitutionspolicy i Sverige, Tyskland och Nya Zeeland. Vårt syfte är att förstå hur dessa länders respektive policy hanterar frågan samt hur detta fungerar i praktiken. Vi studerar alltså regelverk, men eftersom detta kan ge en begränsad och inte alltid rättvis bild av vad som egentligen pågår och vilken effekt policy har, så bygger studien till stor del på intervjuer med nyckelaktörer. En annan del av den svenska studien består av intervjuer med sexköpare.

DemandAT har en egen hemsida där det finns mer bakgrundsinformation samt fortlöpande rapportering om forskningen. 

En viktig del av projektet är att samarbeta med nyckelaktörer samt senare föra ut den kunskap som genereras. När den svenska studien är avslutad kommer därför seminarium att anordnas och resultatet finnas tillgängligt för allmänheten.

--- 

Ifall du vill läsa något om de kontroverser som forskning inom detta område kan generera, läs gärna vad jag har skrivit apropå den kritik som riktats mot min artikel Sexworkers' Critique of Swedish Prostitution Policy (2003).

 

 ---

 

 

Fotografi: (c) Orlando G. Boström

 

 

 

 

 

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Petra Östergren
E-post: petra [dot] ostergren [at] soc [dot] lu [dot] se

Doktorand

Socialantropologi

+46 46 222 36 03

+46 70 819 29 09

303

31

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten