Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jag sitter i möte

Samtidens möteskultur och dess betydelse för den offentliga organisationen

Projekt finansieras av Forte

Trots att formella möten har blivit ett alltmer förekommande inslag i dagens arbetsliv har samhällsvetenskaperna inte ägnat något större intresse åt att undersöka formella organisatoriska möten. Projektets grundidé är att öka kunskapen om mötens betydelse för arbetsliv, organisation och offentlig politik genom att förena en sociologisk och statsvetenskaplig kompetens.

Syftet med projektet är att studera formella möten som organisationsskapande aktiviteter. Vår utgångspunkt är att organisationer återskapas men också nyskapas genom möten. Via formella möten kan befintliga organisatoriska identiteter och positioner bekräftas, men de kan också tänkas formulera nya problem och presentera nya organisatoriska konstellationer.

Utifrån detta syfte kommer vi att studera tre skilda fall som rör mellanorganisatorisk samverkan inom offentliga verksamheter. Mer specifika frågeställningar för projektet är:

  • Hur ser verksamheternas mötesekologi ut? Vi vill kartlägga mötesstrukturen i de tre verksamheterna vi studerar: hur frekvent träffas man, vilka representanter träffas, hur benämns skilda möten?
  • Vilken är relationen mellan formella och informella möten?
  • Vilken specifik betydelse har möten för att skapa och återskapa organisationer, eller skapa nya organisationer?
  • Vilken inställning har deltagarna till möten som arbetslivets gängse redskap?

Genom observationsstudier kompletterad med samtalsintervjuer kommer vi att undersöka möten som en arena med en potential för såväl byråkratisering (återskapande eller förstärkande av organisatoriska gränser) som förändring (idéspridning och nyskapande av organisatoriska gränser eller nya organisationer). Vi gör inget grundantagande om huruvida det just är mötenas form och struktur som är avgörande för byråkratisering kontra förändring, i stället är det just detta vi vill undersöka.
 

Forskare på projektet