Reflektion om etik genom hela forskningsprocessen

Porträtt på Sara Eldén. Foto: Emma Lord.

Sara Eldén, docent i sociologi, har publicerat en ny bok om forskningsetik som ger praktiska råd till studenter och även forskare.

Och så måste du ha ett avsnitt om etik också

Forskningsetiken blir alltför ofta en pliktskyldig och standardiserad deklaration om att man följer regler. Studenten som skriver uppsats intygar om sin moraliska förträfflighet, och forskaren som söker anslag eller prövar sin forskning i en etisk nämnd gör likadant. Etiken i forskningspraktiken, det vill säga alla de etiska dilemman som uppkommer när man genomför en studie, hamnar lätt i skymundan.

Den här boken framhåller vikten av reflektion och diskussion om etik genom hela forskningsprocessen: från idé och problemformulering, till planering av forskningsprojektet, i fältarbetet, och vidare in i forskningsprojektets slutrapportering. Boken ger också en kort introduktion till forskningsetikens historiska utveckling och presenterar olika forskningsetiska perspektiv samt de etiska regler och riktlinjer som gäller för forskning i Sverige i dag.

Sara Eldéns personliga sida här på institutionens webbplats.

Läs en intervju med Sara Eldén om boken på studentlitteratur.se

Läs om boken Forskningsetik: Vägval i samhällsvetenskapliga studier på studentlitteratur.se

Se institutionens kalendarium för att gå på boksläppet på Sociologiska institutionen!

Bokomslag Forskningsetik.

Sara Eldén

Sara Eldén, docent och lektor i sociologi på Sociologiska institutionen vid Lunds universitet, forskar om familj och nära relationer, barndomssociologi, feministisk teori och kvalitativ metodutveckling. Hon har tidigare avslutat en postdok-studie om barns berättelser om omsorg i vardagen, och nu senast ett projekt om den framväxande barnflickemarknaden och au pairer i Sverige.