Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sociologisk kriminologi

Forskarmiljön Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk vidgar analysen av brott och straff

Studiet av sociala avvikelser och social kontroll tillhör samhällsvetenskapens klassiska intresseområden. Här ryms en rad frågeställningar om människors ageranden och kollektiva uppfattningar – om brott och straff, rätt och orätt, moral och omoral, normalt och onormalt. Sociala avvikelser och social kontroll är samtidigt dagsaktuella frågor om vilka medborgare har goda skäl att begära nyanserad och välgrundad kunskap för att kunna bemöta mediers och andra aktörers förenklingar.

Forskarmiljön Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk verkar för teoretisk och analytisk mångfald i kombination med precisa empiriska undersökningar. Denna strategi har frambringat åtskilliga avhandlingar och forskningsprojekt samt engagerat en rad internationella gästforskare, interna forskare, doktorander och studenter. Forskarmiljön har blivit känd som produktiv och effektiv vad gäller publikationer, sammankomster, disputationer, ansökningar och erhållna anslag.

Vi följer Lunds universitets forskningsstrategi genom att kombinera akademisk integritet och samhällsanknytning. Vi uppvisar också den mångfald som karakteriserar universitetets forskning och vi anknyter till fakultetens strategi att integrera forskning med grundutbildning. Här finns dels en online-kurs i kriminologi, dels ett kandidatprogram i kriminologi (tillsammans med Rättssociologen).

För närvarande arbetar forskarna med följande projekt

 • I samarbete med forskare från andra universitet arbetar vi med ett omfattande forskningsprogram kring Plural Policing. Det innefattar etnografiska undersökningar av olika former av övervakning och kontroll: butiksvakter, säkerhetsvakter, trygghetsarbetare och frivilliggrupper.
 • Även den traditionella polisen studeras. Det vardagliga polisarbetet följs i ett doktorandarbete (Daniel Görtz) där undersökningen belyser hur etnicitet aktualiseras både i kontakt med allmänheten och bland poliserna själva. Gränspolisens samarbete i norra delen av Östersjön undersöks inom ramen för ett EU-projekt (Turnstone). Syftet med studien är att kartlägga och analysera hur personalen inom de olika gränsmyndigheterna med sina organisatoriska, kulturella och rättsliga skillnader samverkar. (Goran Basic, Sophia Yakhlef)
 • David Wästerfors fördjupar sin forskning om ungdomshem i en undersökning av våld och icke-våld. Fallbeskrivningar samlas in för att skildra hur våld uppstår och hanteras på ungdomshem men också för att förbättra kunskapen om hur våld undviks eller kringgås. Även ”låtsasbråk” uppmärksammas, det vill säga det fiktiva våldets betydelser.
 • Krigets sociologi studeras genom intervjuer med krigsdrabbade och före detta koncentrationslägerfångar från kriget i Bosnien under 1990-talet. Goran Basic urskiljer ritualer inom lägren, försoningens villkor i efterkrigssamhället och konkurrens om offerrollen.
 • Medling mellan offer och förövare skall numera utföras i alla svenska kommuner. Verksamheternas ideologi, samt dess möten med känsloarbete och specifika samspel undersöks via intervjuer och fältobservationer (Anna Rypi och Veronika Burcar).
 • Erik Hannerz undersöker hur graffiti-målare uppfattar och genomför sin verksamhet: vilka distinktioner förekommer inom subkulturen, hur upprätthålls stilistiska konventioner, vilken betydelse ges åt platser samt hur inverkar samhällets försök till kontroll?
 • Unga kriminellas erfarenheter av våldsutövande studeras genom samtalsstudier för att skapa en större insikt i hur ungdomar definierar våld och offerskap. (Veronika Burcar)
 • Människors foton och filmer har blivit en allt viktigare faktor vid brottskontroll. Mobiltelefoner och YouTube möjliggör att var och en kan filma händelser, som via nätet sedan sprids till hundratusentals åskådare. Dessa så kallade medborgarjournalister kan utöva en ny slags social kontroll som i bästa fall innebär en kritisk granskning av auktoriteter men i sämsta fall innebär stämpling och integritetskränkning av slumpmässigt filmade individer. Denna nya form av social kontroll undersöks via studier av internet och debattforum. (Agneta Mallén)
 • En intervjustudie av illegala polska arbetare i Sverige syftar till att beskriva den process genom vilken dessa arbetare åtar sig svartarbete, såsom denna process gestaltas i livsberättelser och fragment av livsberättelser. (David Wästerfors med hjälp av Joanna Norberg)
 • Ett tvärvetenskapligt samarbete med flera universitet syftar till att utveckla teori och metod för att mäta graden av organisering i kriminella samarbeten. (Christofer Edling)
 • I ett doktorandarbete undersöks hur advokater manövrerar inom domstolens emotionella regim. Hur hanterar man den rättsliga ritualens krav på neutralitet, formalitet och saklighet samtidigt som man är allierad med en part som berättar om känslosamma händelser? (Lisa Flower)
 • Behandling av män som utsätter kvinnor för våld studeras med utgångspunkt i Socialstyrelsens kvantitativa utvärdering. I det fortsatta doktorandarbetet analyseras också ett kvalitativt material som inhämtats framförallt via mansjourer. (Susanne Boethius)
 • I ett annat brottsofferprojekt undersöks hur ungdomar berättar om sina erfarenheter då de varit utsatta för misshandel eller rån och om etnicitet aktualiseras under intervjuer samt i så fall på vilket sätt. (Veronica Burcar, Anna Rypi, Malin Åkerström)
 • I projektet Jag sitter i möte undersöks samtida möteskulturer, ett intresse som genererades via ett vårdprojekt inom ungdomsvården där de professionella ägnade mycket tid och engagemang åt formella möten. (Malin Åkerström, Vesa Leppänen, Patrik Hall)
Sidansvarig:

Forskare i miljön

Publikationer i urval:

 • Lektioner i motvind- om skola för unga på institution.  Égalié. 2014. (David Wästerfors)
 • Servicemötets gnissel och skav.  (Erika Andersson Cederholm, Katarina Jacobsson, Vesa Leppänen, Filippa Säwe, Malin Åkerström). Gleerups. 2014.
 • Suspicious Gifts: Bribery, Morality and Professional Ethics. Transaction Publishers. 2014. (Malin Åkerström)
 • ”Ritualer i koncentrationslägret. Avståndstagande, moral och anpassning i före detta lägerfångars berättelser från Bosnien”. Statsvetenskaplig tidskrift, 115(3): 225-243. (Basic, Goran)
 • Den sorterande ordningsmakten: studier av etnicitet och polisiär kontroll. (Red. A. Peterson och M. Åkerström). Bokbox. 2013.
 • “It’s Like Piecing Together Small Pieces of a Puzzle”. Difficulties in Reporting Abuse and Neglect of Disabled Children to the Social Services”.  Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. (Agneta Mallén)
 • Medlingens moral, emotioner och mångfald. 2012. Bokbox förlag. (Anna Rypi och Veronika Burcar)
 • Från klarhet till klarhet – lysande texter för sociologisk forskning. (Red. K. Jacobsson och D. Wästerfors) Égalié. 2013.

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten